Zákon o detských ihriskách a kategorizácia UZ zrušené

\| Vytlačiť \|

V piatok 5. februára bol v NR SR schválený zákon, ktorý ruší viacero administratívnych povinností pre detské ihriská. Zároveň sa ruší Vyhláška č. 277/2008, ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia.

Detské ihriská bez zbytočnej administratívy

Zákon o detských ihriskách (zákon č. 371/2019 Z.z.) pre všetkých prevádzkovateľov, vrátane reštauračných či hotelových prevádzok, zavádzal viacero administratívnych povinností. V Národnej rade SR bol v piatok 5. februára schválený zákon, ktorý tieto povinnosti ruší. Dôvodom pre jeho zrušenie - bez náhrady - bolo odstrániť zbytočné administratívnu, ale aj finančnú záťaž pre prevádzkovateľov. Ide aj o zamedzenie stavu, aby tieto subjekty nemali záujem budovať nové detské ihriská, práve z dôvodu neprimerane prísnej regulácie a vysokých nákladov na ich prevádzku.

Po zrušení zákona č. 371/2019 Z. z. budú zariadenia detských ihrísk, ktoré spĺňajú definíciu výrobku, spadať pod smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ktorá je transponovaná nariadením vlády Slovenskej republiky č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.

Vyhláška č. 277/2008, ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia, sa ruší

Takmer dva roky sme aktívne pracovali a predkladali návrhy na zásadnú novelu vyhlášky, ktorá by zaviedla jednotnú klasifikáciu ubytovacích zariadení, známu pod označením Hotelstars Union. Návrhy v riadnom legislatívnom procese neboli zapracované, ani pri následnom rozporovom konaní, AHRS sa priklonila k zrušeniu tejto vyhlášky, ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried. Vyhláška, predovšetkým však povinnosti vyplývajúce z jej prílohy, nezohľadňovali v ubytovacích zariadeniach aktuálne potreby turistov, požiadavky na poskytovanie služieb v zmysle aktuálnych trendov a vytvárali len zbytočnú finančnú záťaž pri zabezpečovaní ich plnenia. Po zverejnení zrušovacieho zákona v Zbierke zákonov zaniká platnosť tejto vyhlášky.

Je potrebné zdôrazniť, že jej zrušením sa nezníži úroveň ochrany spotrebiteľa. Naďalej sú v platnosti viaceré predpisy, ktorých účelom je chrániť spotrebiteľa v rôznych oblastiach poskytovaných služieb. Informácie o týchto predpisoch nájdete aj na stránkach Ministerstva hospodárstva SR.

Okrem predpisov o ochrane spotrebiteľa platia aj naďalej ďalšie predpisy, napríklad vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach a požiadavkách na vnútorné prostredie budov, ktorá okrem iného rieši aj minimálne požiadavky pre ubytovacie zariadenia (vyhláška MZ SR č. 259/2008 Z.z.).

 
\| Vytlačiť \|