Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Zníženie administratívnej záťaže a zmeny pre ubytovacie a stravovacie zariadenia- AKTUALIZÁCIA

Novelou zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia malo dôjsť k zrušeniu vybraných posudkových činností, niektorých zákazov, či k spresneniu požiadaviek na plavčíkov.

Novela zákona nebola na poslednej schôdzi NR SR dňa 5.12.2019 schválená, čo znamená, že zákon ostáva v pôvodnom znení, so všetkými povinnosťami tak ako doteraz.

Žiadna z nižšie uvedených zmien či návrhov tak nie sú účinné.

Čo sa malo zmeniť:

Cieľom navrhovanej právnej úpravy bola aj reforma posudkovej činnosti orgánov verejného zdravotníctva, Posudková činnosť sa vypúšťa pri vybraných typoch prevádzok ako aj prevádzok, ktoré už boli orgánom verejného zdravotníctva schválené a dochádza len k zmene fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá priestory prevádzkovala a súčasne nedošlo k žiadnej zmene v prevádzkovaní a jej nahradením oznamovacou povinnosťou.

Ďalšou navrhovanou zmenou bolo zrušenie povinnosti prevádzkovateľa predkladať orgánu verejného zdravotníctva na schválenie prevádzkové poriadky pre niektoré prevádzky, ako napr. pre ubytovacie zariadenia, okrem zariadení sociálnych služieb, telovýchovno-športové zariadenia a zariadenia spoločného stravovania. 

V rámci zlepšenia podnikateľského prostredia sa mala rušiť povinnosť zamestnávateľov vypracovať prevádzkové poriadky pre prevádzky, v ktorých zamestnanci vykonávajú prácu v kategórii 1, pre prevádzky, v ktorých zamestnanci sú vystavení záťaži teplom alebo chladom, s výnimkou prevádzky, v ktorej zamestnanci vykonávajú rizikovú prácu a pre prevádzky, v ktorých sú zamestnanci vystavení fyzickej záťaži, s výnimkou prevádzok, v ktorých zamestnanci vykonávajú rizikovú prácu.

Navrhovalo sa zrušiť:

  • povinnosť predkladať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva k žiadosti o uvedení priestorov do prevádzky doklad o oprávnení na podnikanie a doklad príslušného stavebného úradu o užívaní stavby na posudzovaný účel a ruší sa povinnosť predkladať osvedčenie o akreditácii v procese získania odbornej spôsobilosti,
  • povinnosť zamestnávateľov každoročne oznámiť ÚVZ SR vybrané údaje, týkajúce sa zamestnancov v kategórii 2 a nahrádza sa povinnosťou oznamovať vybrané údaje raz za 5 rokov,
  • zároveň sa racionalizuje ohlasovacia povinnosť subjektov vykonávajúcich dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov.

Návrhom zákona sa mali stanoviť aj podmienky pre výkon činnosti plavčíka, ktorými sú vek - minimálne 18 rokov a povinnosť absolvovať akreditovaný kurz prvej pomoci.

 

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...