Nová povinnosť pre reštaurácie - informovanie o krajine pôvodu mäsa

\| Vytlačiť \|

Od polovice decembra budú reštaurácie povinné informovať o krajine pôvodu mäsa.

Zavedenie tejto povinnosti prichádza práve v čase, kedy Národná rada SR ruší viaceré povinnosti a zákazy v rámci  tzv. 3. balíka opatrení na zníženie administratívnej záťaže pre podnikateľov.

Nová povinnosť vznikla pozmeňujúcim poslaneckým návrhom v druhom čítaní návrhu novely zákona o potravinách (zákon č. 152/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov).

Čo táto zmena prinesie?

  • každé zariadenie spoločného stravovania bude mať povinnosť pri hotovom pokrme alebo jedle z mäsa, zabezpečiť pre spotrebiteľa v písomnej forme, na dobre viditeľnom mieste, údaj o krajine pôvodu mäsa,
  • tento údaj je zariadenie spoločného stravovania povinné získať od subjektu, od ktorého mäso kúpi a v rovnakom rozsahu tento údaj poskytnúť spotrebiteľovi,
  • povinnosť uvádzať krajinu pôvodu mäsa sa vzťahuje na bravčové mäso, hovädzie mäso, mäso z oviec, kôz a hydiny,
  • táto povinnosť nevzniká pri polotovaroch.

Podrobnosti o označovaní hotových pokrmov a jedál ,obsahujúcich mäso, údajom o krajine pôvodu mäsa, ustanoví všeobecne záväzný predpis, ktorý vydá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Povinnosť uvádzať krajinu pôvodu mäsa platí od 14. decembra 2019.

Pri vzniku nových povinností sa nezabudlo - ako býva dobrým zvykom - ani na sankcie porušenia tejto povinnosti. Porušenie sa bude považovať za správny delikt, za ktorý možno udeliť pokutu od 100 do 100 000 EUR s prihliadnutím na závažnosť, spôsob spáchania správneho deliktu, na jeho následky, jeho okolnosti, atď....

AHRS v súvislosti s touto povinnosťou a po vydaní všeobecne záväzného predpisu, ktorý spresní a upraví povinnosti o označovaní mäsových pokrmov a jedál, ale aj v súvislosti so zrušením plošného zákazu vstupu zvierat a zrušení niektorých ďalších povinností, pripraví odborný seminár ešte pred 14. decembrom t.r.

\| Vytlačiť \|