Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Uvádzanie krajiny pôvodu mäsa – usmernenie

Nová povinnosť - uvádzať krajinu pôvodu mäsa - v zariadeniach spoločného stravovania vzniká na základe novely zákona o potravinách. Zákon o potravinách bol novelizovaný zákonom č. 303/2019 Z.z. (zmeny týkajúce sa zariadení spoločného stravovania sú definované v novelizačných bodoch 8. a 22.).

Povinnosť zverejňovať údaje o krajine pôvodu mäsa vzniká od 14.12. 2019. Podrobnosti, o tom ako majú byť tieto údaje zverejňované, majú byť obsahom vyhlášky, ktorú zo zákona má vydať Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR. Vyhláška musí prejsť pripomienkovým konaním a následne aj procesom notifikácie príslušnými inštitúciami EÚ. Tento proces potrvá podľa vyjadrenia ministerstva niekoľko mesiacov.

Vzhľadom na túto skutočnosť, aj keď vzniká zákonná povinnosť, ktorú budú mať zariadenia spoločného stravovania od 14.12. 2019 (tj. aj reštaurácie a ďalšie zariadenia), nie je možné vykonávať objektívnu kontrolu plnenia tejto povinnosti, keďže neexistujú upresňujúce požiadavky.

Na druhej strane, povinnosť bude účinná a predpokladáme, že predovšetkým zo strany hostí ( aj vzhľadom na medializáciu témy) môžu byť pri návšteve vašich zariadení vznesené požiadavky na informácie o pôvode mäsa.

Vzhľadom na tieto skutočnosti, sme pre vás pripravili krátke odporúčania, ako sa za súčasného stavu vysporiadať s novou povinnosťou.

AHRS bude sledovať proces prípravy vyhlášky, a budeme sa snažiť o jej úpravu našimi návrhmi a pripomienkami. Zároveň vás budeme informovať o termíne účinnosti novej vyhlášky a v prípade potreby upravíme naše odporúčania.

Veríme, že ste nezabudli informovať a vyškoliť aj váš obsluhujúci personál v súvislosti s touto novou povinnosťou. Predpokladáme, že záujem hostí o uvedené informácie, bude predovšetkým z dôvodu medializácie tejto problematiky.

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Odpovede na najčastejšie otázky:

Na aké pokrmy resp. jedlá sa vzťahuje táto povinnosť?

Ide o pokrmy a jedlá pripravené z bravčového mäsa, hovädzieho mäsa, mäsa z oviec, kôz a hydiny.

Týka sa to čerstvého alebo aj mrazeného mäsa?

Povinnosť zverejňovať krajinu pôvodu mäsa sa týka tak čerstvého, ako aj mrazeného mäsa.

Týka sa táto povinnosť aj polotovarov?

Nie, na polotovary z akéhokoľvek druhu mäsa sa táto povinnosť nevzťahuje.

Kde získať informácie o pôvode mäsa?

Zákon predpisuje povinnosť získať tento údaj od subjektu, od ktorého mäso kúpite. Zároveň ukladá povinnosť poskytnúť tento údaj v rovnakom rozsahu spotrebiteľovi= hosťovi. Údaje o krajine pôvodu by mali byť dostupné na etikete obalu, v ktorom je mäso balené. V prípade nebalených potravín, teda mäsa, odporúčame potrebné údaje žiadať od dodávateľa na faktúre resp. dodacom liste, alebo iným preukázateľným spôsobom.

V prípade, že obal alebo inak doručená informácia o krajine pôvodu obsahuje viacero údajov, napr. krajinu miesta chovu, porážky alebo spracovania- ktorý údaj sa zverejňuje?

Rozhodujúcim údajom v tomto prípade je údaj o krajine chovu.

Je potrebné uviesť krajinu pôvodu mäsa v každom jedálnom alebo ponukovom liste a pri každom jedle či pokrme, ktoré je pripravené z mäsa, na ktoré sa táto povinnosť vzťahuje?

Na základe medializovaných informácií od predkladateľov návrhu a informácií v procese schvaľovania novely zákona v NR SR sme toho názoru, že postačuje, ak uvedené informácie budú pre hosťa dostupné pred objednávkou jedla.

Túto dostupnosť možno zabezpečiť viacerými spôsobmi:

- doplnením údajov do minimálne jedného jedálneho alebo ponukového lístka, ktorý sa hosťovi v prípade jeho požiadavky o túto informáciu predloží,

- zverejnením údajov o krajine pôvodu na viditeľnom a dostupnom mieste, napr. tabuli, alebo tzv. Áčku (tabuľa s aktuálnou alebo dennou ponukou, najčastejšie umiestňovaná pri vstupe do prevádzky),

- vytlačením jednoduchého letáku s piktogramami alebo ikonami zobrazujúcimi druh mäsa a doplnením názvu krajiny, alebo krajín, ktorý bude upravovaný vždy podľa aktuálnej situácie (ak ste sa rozhodli pre túto možnosť, stiahnite si náš vzorový leták, ktorý si môžete upraviť podľa vašich potrieb)

V prípade, že už dnes poskytujete vo vašom jedálnom alebo ponukovom lístku informácie o dodávateľovi (napr. farma, producent a pod.), odporúčame doplniť tento údaj jednoduchým doplnením krajiny, v ktorej sa tento dodávateľ (farmár, producent) nachádza.

Údaj o krajine pôvodu sa zverejňuje slovným označením krajiny, alebo skratkou?

Z dôvodu zamedzenia chýb pri zverejňovaní krajín skratkami a z dôvodu jednoduchšieho porozumenia zo strany hosťa, odporúčame zverejniť názov krajiny.

Čo ak na obale mäsa alebo inom doklade od dodávateľa bude uvedená informácia, že dané mäso pochádza z viac ako jednej krajiny?

Takáto situácia môže nastať napríklad u dodávateľa, ktorý nakupuje z viacerých zdrojov (krajín), pričom v rámci svojej distribúcie zariadeniam spoločného stravovania neeviduje, aké konkrétne mäso podľa krajiny, práve dodáva. V takomto prípade odporúčame uviesť všetky krajiny, tak ako ich uvádza dodávateľ na etikete, obale, faktúre či inom doklade.

UPOZORNENIE: Tieto informácie majú odporúčací charakter. Vzhľadom na absenciu vykonávacieho predpisu nie je možné stanoviť presné požiadavky na plnenie povinnosti - zverejňovať krajinu pôvodu mäsa. Tieto informácie slúžia prevádzkovateľom zariadení spoločného stravovania ako návod, ktorým do času zverejnenia záväzného predpisu zo strany ministerstva zabezpečíte pre spotrebiteľa informácie v zmysle novely zákona o potravinách.

Na stiahnutie:

Vzorový leták s ikonami podľa druhu mäsa

 

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...