Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

MF SR spúšťa zvýhodnené úvery pre podnikateľov

Podnikatelia môžu žiadať o zvýhodnené úvery zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB). Finančná pomoc bude poskytovaná vo forme záruky za úver a úhrady úrokov z úveru.

Od pondelka 27. apríla 2020 spúšťa špeciálny projekt na pomoc podnikateľom aj Eximbanka (EXIM).

Prijímateľmi finančnej pomoci budú malé a stredné podniky (MSP), ale aj samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Cieľom je, aby mohli získať dostatočné finančné prostriedky na to, aby prekonali náročné obdobie pandémie. Na získanie bezúročného úveru musia podnikatelia splniť viacero podmienok. Minimálne jeden rok udržať svoju podnikateľskú činnosť, udržať zamestnanosť a na konci obdobia nesmú mať dlhy na sociálnych a zdravotných odvodoch.

Základné podmienky SZRB a EXIM:

- výška úveru nesmie presiahnuť 50 % obratu za rok 2019,

- MSP musí vykonávať činnosť minimálne jedno resp. dve účtovné obdobia,

- SZRB bude poskytovať úvery od 10.000 € do 350.000 € a Eximbanka od 100.000 € do 500.000 €,

- doba splatnosti úveru 3 roky,

- odklad splácania istiny a úrokov bude 1 rok, pričom úver sa bude splácať počas zostávajúcich 24 mesiacov,

- výška individuálnej záruky 80 % zostatku istiny úveru,

- úroková sadzba úveru bude 4,00 % p. a. ako pevne fixovaná sadzba na celé obdobie splatnosti úveru,

- bonifikovať sa bude celá úroková sadzba (pôjde teda o bezúročný úver, za splnenia podmienok),

- bonifikácia úroku sa začne vyplácať až po uplynutí ročného odkladu úveru, ak MSP:

1. počas tohto ročného odkladu úveru udrží zamestnanosť,

2. po uplynutí tohto ročného odkladu úveru nebude mať žiadne záväzky po lehote splatnosti viac ako 1 mesiac na sociálnych a zdravotných odvodoch,

 

Viac informácií o pôžičke úvere: https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/mf-sr-spusta-dalsiu-pomoc-podnikatelov.html

 

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...