Dotácie na nájmy pre zatvorené prevádzky

\| Vytlačiť \|

Ministerstvo hospodárstva SR dnes spustilo aplikáciu pre poskytovanie dotácií na nájmy pre zatvorené prevádzky, ako reakcia na zmiernenie negatívnych ekonomických následkov v dôsledku prijatých opatrení v súvislosti s COVID-19. 

Žiadosti je možné podávať do 30. 11. 2020

Kto a na čo má nárok

Oprávneným žiadateľom o dotáciu na nájomné je nájomca, ktorý žiada o dotáciu na nájomné prostredníctvom prenajímateľa.

Dotáciu na úhradu nájomného je možné získať, ak predmetom nájmu je:

  • miestnosť alebo jej časť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie a v ktorých nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom vrátane súvisiacich obslužných priestorov a skladových priestorov, alebo
  • trhové miesto.

Obdobie pre účely dotácie

Prenajímateľ podáva žiadosť v mene nájomcu za obdobie tzv. sťaženého užívania.

Určujúcim faktorom pre stanovenie obdobia sťaženého užívania sú opatrenia prijaté Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvarom vedúceho hygienika rezortu pre oblasť civilného letectva, zriaďovateľmi škôl a školských zariadení alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Obdobím sťaženého úžívania sa rozumie obdobie, počas ktorého bolo užívanie predmetu nájmu znemožnené:

  • uzavretím prevádzky,
  • prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach,
  • podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu (prevádzky verejného stravovania, prevádzky na letiskách a pod.)

Viac informácií, ako aj harmonogram prvotného spustenia či elektronické podanie žiadosti nájdete na stránke MH SR - tu. 

 

\| Vytlačiť \|