Schéma pomoci na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu

\| Vytlačiť \|

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku – De minimis pomoc.

Cieľ

Poskytnutie finančného príspevku pre pokrytie časti FIXNÝCH nákladov

Poskytovateľ 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Oprávnení žiadatelia

Podniky, ktorých ekonomická činnosť podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 spadajú do segmentu cestovného ruchu (bližšie definované vo výzve). 

Podávanie žiadosti o poskytovanie finančného príspevku pre podniky v odvetví cestovného ruchu

Inštruktážne video k podávaniu žiadosti nájdete - TU.
FAQ v súvislosti so schémou štátnej pomoci na podporu CR nájdete - TU.
\| Vytlačiť \|