Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora.

\| Vytlačiť \|

Pri čerpaní štátnej pomoci môžu vzniknúť situácie pri ktorých je čerpanie pomoci možné len v prípade zápisu do registra a určení o končenom užívateľovi výhod. Pozrite si, kedy táto povinnosť vzniká.

V súčasnosti sú vyhlásené výzvy niektorých ministerských rezortov na poskytnutie štátnej pomoci podnikateľom v oblasti reštauračných a ubytovacích služieb (napr. Schéma pomoci pre cestovný ruch, preplácanie nájmov; Prvá pomoc a Prvá pomoc +), v rámci ktorých môžu fyzické osoby a právnické osoby čerpať pri splnení stanovených podmienok štátnu pomoc. V tejto súvislosti môžu vzniknúť prijímateľom štátnej pomoci povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež „zákon o registri partnerov“).

Domnievame sa, že mnohí uchádzači o poskytnutie štátnej pomoci z radov našich členov sa s touto informáciou o povinnostiach v zmysle zákona o registri partnerov stretnú po prvýkrát až v týchto dňoch pri vypĺňaní žiadostí o štátnu pomoc. AHRS preto prináša pre Vás, svojich členov, súhrn základných informácií o partneroch verejného sektora, o registri partnerov verejného sektora, o registračnom konaní a o základných povinnostiach, ktoré plynú subjektom v súvislosti s ich registráciou v registri partnerov verejného sektora.

Čo je to register partnerov verejného sektora?

Register partnerov verejného sektora (ďalej tiež „Register“) je informačný systém verejnej správy zriadený zákonom o registri partnerov, ktorý obsahuje údaje:

 • o partnerovi verejného sektora (pri právnickej osobe - obchodné meno, sídlo, IČO; pri fyzickej osobe – obchodné meno/meno a priezvisko, miesto podnikania/bydlisko, IČO/dátum narodenia).
 • o konečných užívateľoch výhod[1] partnera verejného sektora (v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, štátna príslušnosť a údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike).
 • o oprávnenej osobe, ktorá zastupuje partnera verejného sektora pred Registrom a ktorá v mene partnera verejného sektora plní za neho alebo v jeho prospech povinnosti vyplývajúce zo zákona o registri partnerov.

Správcom a prevádzkovateľom Registra je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

Kto je partnerom verejného sektora v prípade získania štátnej pomoci?

Partnerom verejného sektora nie je každý poberateľ štátnej pomoci.

Partnerom verejného sektora, ktorý má povinnosť zapísať sa do Registra, je len taký poberateľ štátnej pomoci, ktorý:

 • na základe zmluvy s poskytovateľom štátnej pomoci prijíma jednorazovú štátnu pomoc prevyšujúcu 100.000 EUR (bez DPH).
 • na základe zmluvy s poskytovateľom štátnej pomoci prijíma štátnu pomoc v čiastkových plneniach (teda nie jednorazovo) prevyšujúcu 250.000 EUR (bez DPH).
 • na základe zmluvy s poskytovateľom štátnej pomoci prijíma štátnu pomoc, a zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú, alebo z ktorej nie je zrejmé a pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti nemožno predpokladať, či hodnota plnenia (štátnej pomoci) prekročí hodnotu 100.000 EUR (pri jednorazovom plnení) alebo hodnotu 250.000 EUR (pri čiastkových plneniach).

Príklad: 

Spoločnosti ABC s.r.o. je poskytnutá na základe zmluvy jednorazová štátna pomoc vo výške 90.000 EUR bez DPH. Spoločnosť ABC s.r.o. nie je partnerom verejného sektora.

Spoločnosti ALFA s.r.o. je poskytnutá jednorazová štátna pomoc vo výške 120.000 EUR bez DPH. Spoločnosť ALFA s.r.o. je partnerom verejného sektora.

Spoločnosti YXZ s.r.o. je na základe zmluvy poskytnutá štátna pomoc vo výške 230.000 EUR, ktorá jej bude vyplácaná v 10 mesačných splátkach po 23.000 EUR. Spoločnosť YXZ s.r.o. nie je partnerom verejného sektora.

Pokiaľ prijímateľ štátnej pomoci prijíma štátnu pomoc na základe viacerých zmlúv, hodnoty poskytnutých peňažných prostriedkov sa nespočítavajú.

Avšak v prípade zmeny obsahu jednej zmluvy (navýšenie sumy štátnej pomoci na základe dodatku k zmluve) sa hodnoty peňažných prostriedkov spočítavajú.

Kedy mi vzniká povinnosť zapísať sa do Registra?

V prípade, že už v počiatočnom štádiu uzatvárania zmluvy bude zrejmé, že prijímateľovi vznikne povinnosť zapísať sa do registra, tak túto povinnosť musí mať splnenú najneskôr v čase prijatia (prvého) plnenia zo zmluvy.

Kedy mi zaniká povinnosť byť zapísaný v Registri?

Povinnosť byť zapísaný v Registri zaniká v čase, keď osoba prestane prijímať prostriedky na základe zmluvy alebo, keď prestane nadobúdať majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva na základe zmluvy.

Kto je oprávnenou osobou?

Oprávnenou osobou môže byť: advokát, notár, banka, audítor alebo daňový poradca, ktorí sa na základe písomnej dohody s partnerom verejného sektora zaviazali plniť povinnosti pre partnera verejného sektora podľa zákona o registri partnerov. Oprávnenou osobou, hoci by spĺňala kvalifikačné predpoklady tohto postavenia nemôže byť:

 • partner verejného sektora alebo konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora v tej istej veci, v ktorej sa majú plniť povinnosti oprávnenej osoby,
 • osoba, ktorá je konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora a oprávnenej osoby,
 • osoba, ktorej vzťah k partnerovi verejného sektora alebo k členom jeho orgánov by mohol spochybniť jej nestrannosť (najmä z dôvodu personálneho alebo majetkového prepojenia).

Partner verejného sektora nemôže mať súčasne zapísaných viac ako jednu oprávnenú osobu v tom istom čase.

Je poskytovanie služieb oprávnenej osoby odplatné? Aké náklady možno v tejto súvislosti očakávať?

Poskytovanie služieb oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora je odplatné (oprávnenej osobe prináleží odmena).

Zákonodarca nestanovil sadzobník odmien za poskytovanie služieb oprávnenej osoby. Základom stanovenia výšky odmeny pre oprávnenú osobu je preto dohoda medzi oprávnenou osobou a partnerom verejného sektora. Keďže oprávnená osoba zodpovedá za plnenie povinností partnera verejného sektora vyplývajúcich zo zákona o registri partnerov a zároveň ručí za prípadné pokuty uložené štatutárnemu orgánu partnera verejného sektora, pri výške odmeny pre oprávnenú osobu táto musí zohľadniť riziko, ktoré je z tohto jej postavenia môže vzniknúť. Výška odmeny za služby oprávnenej osoby sa pohybujú v hladine spravidla 500 EUR a viac.

Ako prebieha zápis do Registra a výmaz z Registra?

Návrh na zápis do Registra nemôže podať partner verejného sektora sám. Návrh za neho podáva výlučne oprávnená osoba prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je na tento účel určený.

Registrujúcim orgánom je Okresný súd Žilina.

Súdny poplatok za podanie návrhu na zápis do registra sa neplatí.

Proces registrácie trvá spravidla 5 pracovných dní od podania návrhu. Nie je vylúčené, že proces registrácie bude trvať aj dlhšie. To platí najmä v prípade extrémneho zaťaženia registrového súdu (najviac o 10 dní), alebo v prípade podania neúplného návrhu. Vtedy súd návrh na registráciu odmieta a je potrebné podávať námietky (v lehote 15 dní), o ktorých následne rozhoduje súd. Lehotu, do ktorej má súd o námietkach rozhodnúť, zákon o registri partnerov ale nestanovuje.

Po skončení doby, počas ktorej partner verejného sektora na základe zmluvy (napr. o poskytnutí štátnej pomoci) prijímal peňažné prostriedky, môže byť partner verejného sektora na základe elektronického návrhu podaného oprávnenou osobou vymazaný z Registra (aby mu zbytočne nenarastali náklady za služby oprávnenej osoby, a rovnako aby mu zbytočne nevznikali povinnosti v zmysle zákona o registri partnerov, v dôsledku nesplnenia ktorých by partnerovi verejného sektora, štatutárnemu orgánu alebo konečnému užívateľovi výhod mohla byť uložená sankcia).

Súdny poplatok za návrh na výmaz z Registra sa neplatí.

Výmaz z Registra sa má v zmysle zákona o registri partnerov vykonať bezodkladne po doručení návrhu.

Ak som ako partner verejného sektora alebo ako konečný užívateľ výhod zapísaný v Registri, mám v zmysle zákona o registri partnerov nejaké povinnosti?

Áno. Zákon o registri partnerov ukladá partnerom verejného sektora a ich štatutárnym orgánom, ako aj konečným užívateľom výhod niekoľko povinností. Rámcovo ich možno nazvať ako:

 • informačné povinnosti (napr. povinnosť partnera verejného sektora bezodkladne informovať o zmene o konečnom užívateľovi; povinnosť „nového“ konečného užívateľa výhod informovať oprávnenú osobu o tejto zmene atď.) a
 • povinnosť súčinnosti partnera verejného sektora s oprávnenou osobou (§ 5 ods. 1 zákona o registri partnerov), ktorej účelom je dosiahnuť, aby oprávnená osoba mohla riadne plniť pre partnera verejného sektora svoje služby, a aby nedochádzalo k porušovaniu zákonných povinností a vystavovaniu hrozbe uloženia sankcie či vyškrtnutia partnera verejného sektora z Registra.

Aké sankcie hrozia za porušovanie povinností plynúcich zo zákona o registri partnerov?

V prvom rade sankcia výmazu z Registra. Táto sankcia môže byť prekážkou ďalšieho trvania zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov. Z uvedeného preto vyplýva pre poskytovateľa (napr. štátnej pomoci) právo odstúpiť od zmluvy s partnerom verejného sektora.

Zároveň je táto sankcia prekážkou nového zápisu osoby do Registra po dobu 2 rokov od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola osobe táto sankcia uložená.

Osoby dotknuté rozhodnutím o výmaze partnera verejného sektora (napr. jeho štatutárne orgány) po dobu troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia nesmú vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu alebo člena dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti alebo družstve. Rovnako to platí aj pre pôsobenie ako vedúci organizačnej zložky podniku, vedúci podniku zahraničnej osoby, vedúci organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo prokurista.

Druhým typom sankcie, ktorej uloženie hrozí pri nesplnení zákonom stanovených povinností je peňažná pokuta pre:

 • partnera verejného sektora v rozsahu hospodárskeho prospechu, ktorý získal. Ak tento prospech nie je možné určiť tak sa pokuta uloží v rozmedzí od 10.000 EUR až 1.000.000 EUR.
 • štatutárny orgán partnera verejného sektora od 10.000 EUR do 100.000 EUR. Za zaplatenie týchto pokút ručí zo zákona oprávnená osoba.
 • konečného užívateľa výhod až do výšky 10.000 EUR.

Informácie spracované AK Petkov@Co. na základe požiadavky AHRS.

Celý dokument k povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora na stiahnutie - TU.


[1] Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod. Pôjde najčastejšie o spoločníkov spoločností s ručením obmedzeným či akcionárov akciovej spoločnosti. Nie je však vylúčené, že pôjde aj o iné osoby, v prospech ktorých spoločníci alebo akcionári držia svoj podiel na spoločnosti. V prípade fyzických osôb – podnikateľov je konečným užívateľom výhod najčastejšie práve samotná fyzická osoba – podnikateľ.

\| Vytlačiť \|