Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Nové opatrenia (vyhláška) v súvislosti so spustením Covid automatu

V súvislosti s novým Uznesením vlády SR, ktoré nadväzuje na spustenie opatrení podľa Covid automatu, Úrad verejného zdravotníctva SR vydal novú vyhlášku - aktualizované 22. 03. 2021

Všetky vydané opatrenia  sú sústredené vo Vyhláškach zverejnených na Úradnej tabuli ÚVZ SR.  

Vyhláška č. 131/2021 definuje opatrenia k obmedzeniu prevádzok a hromadných podujatí. Ďalšia vyhláška- č. 132/2021- upravuje režim vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Vyhláška č. 133/2021 upravuje povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.

Ubytovacie a stravovacie služby

Na základe vyhlášky sa uzatvárajú maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby. Tak ako doposiaľ, vyhláška definuje aj výnimky, medzi ktoré patria:

  • prevádzky verejného stravovania, vrátane stánkov s trvalým stanovišťom, vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby (§ 1, ods. 2, písmeno b) vyhlášky),
  • služby dlhodobého ubytovania, karanténneho ubytovania, služby krátkodobého ubytovania v súvislosti s výkonom práce alebo podnikania či inej obdobnej činnosti a služby nevyhnutného ubytovania za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia (§ 1, ods. 2, písmeno x) vyhlášky),
  • zariadenia spoločného stravovania, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním na mieste pokrmov alebo nápojov na pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zdravotníckych zariadeniach (§ 1 ods. 2 písmeno ac) vyhlášky).

Špecifické požiadavky pre zariadenia poskytujúce ubytovacie služby v zmysle podmienok vyhlášky sú zadefinované v §2, ods. 5.

Špecifické požiadavky pre prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania podľa § 1 ods. 2 písm. ac) pri vydávaní stravy, ak nie je možné v zariadení spoločného stravovania zabezpečiť konzumáciu pokrmov inak (napr. výdaj pokrmov do jednorazových obalov a ich konzumácia mimo priestorov jedálne), sú zadefinované v v §2, ods. 8.

Kompletné znenie Vyhlášky ÚVZ SR si môžete pozrieť alebo stiahnuť TU.

Hromadné podujatia 

V rámci hromadných podujatí nedošlo k zmenám oproti predchádzajúcej vyhláške. Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám sa naďalej zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy.

Zákaz sa nevzťahuje na hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania; za jednorazové podujatie možno považovať podujatie s maximálnou dĺžkou 48 hodín.

Viac o výnimkách pre usporadúvanie hromadných podujatí nájdete v § 4, ods. 2 vyhlášky. Nasledujúce ods. 3 až 6 definujú požiadavky a povinnosti pri usporadúvaní hromadných podujatí podľa výnimky.

Vstup do priestorov zariadení a vstup zamestnancov na pracoviská

Vyhláškou č. 132132 sa v období od 20. marca 2021 do 28. apríla 2021 všetkým prevádzkovateľom zariadení, vrátane škôl a školských zariadení, nariaďuje zakázať vstup osobám do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok. Výnimky sú zadefinované v par. 1, ods. 2. vyhlášky.

Táto vyhláška stanovuje výnimku zo zákazu vstupu do priestorov prevádzok osobám, ktoré majú potvrdenie o absolvovaní negatívneho RT-PCR testu, alebo AG testu, nie staršieho ako 7 dní.

!!Dôležité!! Uznesením Vlády SR č. 77 (zverejnené v Zbierke zákonov) sa predlžuje trvanie núdzového stavu o 40 dní s účinnosťou od 8. februára 2021.

Uznesenie vlády zároveň ustanovuje obmedzenie pohybu a pobytu osôb. Zároveň však stanovuje výnimky z obmedzenia, ktoré sa dotýkajú aj zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu  prácu túto vykonávať ako prácu z domácnosti. 

 Zamestnanci podľa výnimky z uznesenia môžu cestovať do alebo z práce podľa týchto podmienok:

- v okrese zaradenom podľa Covid automatu do IV. a III. stupňa varovania - zamestnanci musia mať potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR alebo AG testu, nie staršom ako 7 dní,

- v okrese, zaradenom podľa Covid automatu do II. stupňa varovania- zamestnanci musia mať potvrdenie o negatívnom výsledku RT- PCR alebo AG testu, nie staršom ako 14 dní, táto povinnosť platí od 15. februára,

- v okrese, zaradenom podľa Covid automatu do I. stupňa varovania - zamestanci musia mať potvrdenie o negatívnom výsledku RT- PCR alebo AG testu,  nie staršom ako 21 dní, táto povinnosť platí od 15. februára.

Revidovaný vzor potvrdenia, ktorým sa budú môcť preukázať kontrolným orgánom tí zamestnanci, ktorým nie je možné nariadiť prácu z domácnosti na stiahnutie - TU.  Potvrdenie umožní zamestnancovi opustiť domácnosť za účelom cesty do a z práce počas trvania núdzového stavu. Do potvrdenia odporúčam konkrétne doplniť dôvody, pre ktoré nie je možné prácu z domácnosti nariadiť.

 Prekrytie horných dýchacích ciest

Všetkým osobám sa nariaďuje za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) používať preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1, a to vo všetkých priestoroch interiérov budov a prostriedkoch verejnej dopravy

Verejnosti v exteriéroch sa nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest použitím respirátora alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky.

Výnimky sú zadefinované v §2, ods. 2 a §3, ods. 2 .

Kompletné znenie Vyhlášky ÚVZ SR si môžete pozrieť alebo stiahnuť TU.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...