Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Zmeny v Zákonníku práce

Novela zákonníka podrobnejšie opisuje prácu z domu- homeoffice, zmeny týkajúce sa gastrolístkov, ale aj ďalšie úpravy.

Dňa 04.02. 2021 bola schválená novela Zákonníka práce, ktorá nadodne účinnosť od 01.03.2021, okrem vymedzených bodov, ktoré nadobudnú účinnosť neskôr.

Hlavné zmeny ktoré novela prináša sú nasledovné:

#Homeoffice
Podrobnejšia úprava domáckej a telepráce (§52 ZP)

Podstatnou informáciou je, že tzv. pandemický Home office, tak ako funguje teraz, trvá naďalej a spomínaná novelizácia ZP nemá na neho momentálne vplyv. Vzhľadom na novelu ZP však bude nevyhnutné stanoviť presné pravidlá týkajúce sa možnosti práce z domácnosti (napr. pracovné pozície, pri ktorých je práca z domácnosti možná, maximálny počet dní práce z domu v mesiaci, príspevok na náklady počas práce z domácnosti, atď.). Tieto pravidlá budú obsahom vnútorného predpisu, ktorý aktuálne pripravujeme, ktorý však vstúpi do platnosti až po ukončení pandemického Home officu. Výkon práce z domácnosti bude zamestnancovi umožnený len na základe dohody o zmene pracovnej zmluvy. 

Informácie poskytla Zukalová - Advokátska kancelária s.r.o.

#Dočasné pridelenie
Zrušenie povinnosti preukazovať existenciu objektívnych dôvodov pri dočasnom pridelení, ak ide o pridelenie zamestnanca medzi ovládajúcou a ovládanou osobou (koncernové pridelenie). (§58 ZP)

#Nový výpovedný dôvod
Zavedenie nového výpovedného dôvodu a to je dosiahnutie veku 65 rokov ak zamestnancovi vznikol nárok na starobný
dôchodok (zamestnanec má v takom prípade nárok na odstupné). (§63 ZP)

#Gastrolístky
Upravuje sa poskytovanie príspevku na stravovanie a to tak, že na základe rozhodnutia zamestnanca si tento bude môcť zvoliť formu poskytovania príspevku (zamestnanec je svojou voľbou viazaný 12 mesiacov). Umožňuje sa poskytovanie príspevku na stravovanie formou finančného príspevku. V prípade poskytovania príspevku formou stravovacích poukážok sa zavádza s účinnosťou od 01.01.2023 ich povinná elektronická forma. Výška poplatku za sprostredkované stravovacie služby sa znižuje na maximálne 2 % z hodnoty sumy uvedenej na stravovacej poukážke. V prípade ak má zamestnávateľ uzavretú zmluvu o zabezpečení stravovacích poukážok má možnosť postupovať súčasným spôsobom až do 31.12.2021. (§152 ZP)

Poskytovanie finančného príspevku na stravovanie:

  • Finančný príspevok na stravovanie prináša zamestnancovi možnosť výberu medzi zabezpečením stravovania formou stravných lístkov / elektronickej karty a formou poskytovania finančného príspevku na stravovanie.
  • Ide o významnú zmenu, na ktorú sa musíme procesne aj právne pripraviť.
  • Podľa § 252p Prechodných a záverečných ustanovení Zákonníka práce máme zákonnú možnosť pokračovať v zabezpečovaní stravovania poskytovaním stravných lístkov / elektronickej stravovacej karty na základe „Zmluvy o zabezpečení stravovacích poukážok“ so spoločnosťou ....., avšak najdlhšie do 31.12.2021.
  • Do .../2021 pripravíme vnútorný predpis – „Smernicu o zabezpečení stravovania“, ktorý bude upravovať podrobností týkajúce sa možností výberu zamestnanca, ako aj realizácie povinnosti zamestnávateľa zabezpečovať stravovanie formou stravných lístkov / elektronickou kartou alebo poskytovaním finančného príspevku na stravovanie, ako aj všetky ďalšie pravidlá, procesy, termíny a lehoty.  Znenie vnútorného predpisu bude predmetom prerokovania so zástupcami zamestnancov podľa §237 ZP, keďže ide o zásadnú otázku sociálnej politiky zamestnávateľa.
  • Na základe pravidiel uvedených vo vnútornom predpise oslovíme zamestnancov počas mesiaca ..../2021 s možnosťou slobodného výberu medzi doterajším zabezpečením stravovania formou stravných lístkov /elektronickej karty a finančným príspevkom na stravovanie. Predpokladáme, že výber začne platiť od ......... .  
  • Vykonaným výberom bude zamestnanec viazaný 12 mesiacov, pokiaľ vo vnútornom predpise nebude uvedené inak.
  • Suma finančného príspevku na stravovanie musí byť rovnaká ako je suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie iným zamestnancom, ktorým sa poskytuje stravovacia poukážka, t.j. skladá sa z príspevku zamestnávateľa a príspevku zo sociálneho fondu.

Informácie poskytla Zukalová - Advokátska kancelária s.r.o.

#Dohody brigádnikov
Spresnenie znenia ustanovení o dohodách vykonávaných mimo pracovného pomeru vo vzťahu k mladistvým zamestnancom,
študentom a žiakom (§226 a nasl. ZP)

Celý prehľad zmien Zákonníka práce si môžete pozrieť - TU.

Novelu Zákonníka práce si môžete pozrieť - TU.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...