Lehoty na podanie odporu proti platobnému rozkazu neplynú

\| Vytlačiť \|

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na zákone, ktorým v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 neplynú lehoty do 28.02.2021.

Podľa ustanovenia § 8 zákona č. 62/2020 Z. z. lehoty ustanovené právnymi predpismi v súkromnoprávnych vzťahoch na uplatňovanie alebo bránenie práv na súde, uplynutím ktorých by došlo k premlčaniu alebo k zániku práva,

a) v čase odo dňa účinnosti zákona do 28. februára 2021 neplynú,

b) ktoré uplynuli po 31. decembri 2020 do dňa účinnosti tohto zákona, sa neskončia skôr ako za 30 dní po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.

Ustanovenie § 8 písm. a) platí rovnako aj pre lehoty ustanovené zákonom alebo určené súdom na vykonanie procesného úkonu v konaní pred súdom účastníkmi konania a stranami v konaní; v trestnom konaní to platí len o lehote na podanie opravného prostriedku pre obvineného, jeho obhajcu, poškodeného a zúčastnenú osobu.

Lehoty, ktoré mali začať plynúť od 19.01.2021 zatiaľ (do 28.02.2021 vrátane) neplynú. Ich plynutie začína až 01.03.2021.

Príklad č. 1

Žalovaným bol doručený platobný rozkaz. Jednému dňa 20.01.2021 a ďalšiemu 29.01.2021. Obaja môžu podať odpor proti platobnému rozkazu do 15.03.2021, pretože ich lehoty na podanie odporov až do 28.02.2021 spočívajú a začnú plynúť až 01.03.2021.

Pokiaľ lehota už pred 19.01.2021 plynula, tak jej zvyšná, dosiaľ neuplynutá časť zatiaľ spočíva do 28.02.2021, a vo zvyšku uplynie po tomto dni.

Príklad č. 2

Rozsudok bol strane sporu doručený 14.01.2021. Strana sporu chce podať proti rozsudku v zákonnej lehote odvolanie. V období od 15.01 do 18.01. lehota na podanie odvolania plynula (4 dni). Vo zvyšku (11 dní) uplynie po 28.02.2021. Teda 11.03.2021.

Zákon 9/2021 Z.z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 na stiahnutie - TU.

 

\| Vytlačiť \|