Zmeny a problémy pri schvaľovaní žiadosti zo schémy pre CR

\| Vytlačiť \|

Poukazujeme na problémy s vybavovaním žiadostí a hľadáme riešenia.

Jednou z najväčších prekážok, ktoré komplikujú a často zdržujú proces vyhodnocovania žiadostí v schéme pomoci pre CR formou de minimis, je požiadavka, aby žiadateľ nebol dlžníkom (v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy) v čase posudzovania jeho žiadosti.

Je potrebné povedať, že počas konzultácií pri príprave schémy pomoci a samotnej výzvy de minimis, bol pôvodný zámer MDV SR taký, aby táto povinnosť bola splnená k termínu 31. 12. 2019. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy to však v čase zverejnenia výzvy neumožňoval, z tohto dôvodu došlo k úprave výzvy de minimis aj s požiadavkou, aby žiadateľ nebol dlžníkom k termínu posudzovania žiadosti. Až zmenou zákona, účinnou od 1. 1. 2021, bola táto podmienka zrušená. MDV SR však stále musí naďalej posudzovať túto výzvu podľa podmienok v pôvodne zverejnenej výzve. Ak by ministerstvo chcelo túto zmenu zapracovať a zrušiť, ešte viac by to skomplikovalo a spomalilo proces schvaľovania už doručených žiadostí.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR nám v diskusii pri príprave výzvy na ďalšie obdobie potvrdilo, že túto podmienku zruší. To znamená, že pri posudzovaní nových žiadostí v rámci výzvy de minimis už nebude ďalej kontrolovať a preverovať skutočnosť, či žiadateľ spĺňa podmienky §8a zákona.

Táto zmena by mala prispieť k zrýchleniu a zefektívneniu procesov schvaľovania žiadostí v ďalších obdobiach.

\| Vytlačiť \|