Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Predpokladaný vývoj počtu domácich a zahraničných turistov v ubytovacích zariadeniach na Slovensku v roku 2021

Výdavky turistov (návštevníci s ubytovaním) v príjazdovom a domácom cestovnom ruchu tvoria 73 % všetkých výdavkov (Zdroj: Satelitný účet CR za rok 2017). Spotreba vnútorného cestovného ruchu predstavovala v roku 2017 hodnotu 5,07 mld. Eur.

Počet prenocovaní je preto výrazným indikatívnym ukazovateľom vývoja výdavkov ale vnútornej spotreby cestovného ruchu.

Asociácia hotelov a reštaurácií pri tvorbe predpokladaného vývoja počtu prenocovaní domácich a zahraničných turistov vychádza:

 1. zo spotrebiteľských prieskumov vo významných zdrojových trhoch, ktoré priamo ale aj nepriamo indikujú potenciál vývoja počtu návštevníkov a prenocovaní v ubytovacích zariadeniach na Slovensku *
 2. z dlhodobého vývoja počtu prenocovaní sledovaných ŠÚ SR,
 3. údajov o vývoji tržieb- eKasa,**
 4. vlastných prieskumov členskej základne Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska.

Na základe vyššie uvedených informácií boli pri tvorbe predpokladu vytvorené tieto základné premisy:

I.Rastúca preferencia turistov v prospech prímorských destinácií na úkor mestských destinácií, historických pamiatok a kultúrneho dedičstva,

 • 34% Európanov plánuje pobyt/ dovolenku v období od mája do júla, pričom 41% z tohto počtu chce cestovať do inej európskej krajiny a 35% chce tráviť dovolenku doma,
 • Z hľadiska produktu, najväčšia časť (18%) Európanov preferuje produkt pláž a more, len 16% preferuje mestské destinácie a len 14% vycestuje historické pamiatky a kultúrne dedičstvo,

II.Preferencia bezpečnosti a ochrany zdravia pri výbere dovolenkovej destinácie

 • Za najdôležitejšie faktory pri výbere dovolenkovej destinácie považujú spotrebitelia bezpečnosť a ochranu zdravia a efektívne manažovanie ochorenia COVID-19 v destinácií,
 • 69% Európanov preferuje , aby v dovolenkovej destinácií boli zavedené protokoly na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia

III.Obmedzenia a opatrenia zakazujúce alebo výrazne obmedzujúce poskytovanie služieb cestovného ruchu, a obmedzenia pohybu a pobytu osôb

 • od októbra platí úplný zákaz poskytovania niektorých služieb cestovného ruchu- akvaparky, wellness centra, od začiatku januára platí zákaz poskytovania ďalších služieb- ubytovacie služby, lyžiarske strediská, pričom od októbra platia  výrazné obmedzenia pre ďalšie primárne služby tvoriace dopyt po službách a celkovú spotrebu- zariadenia verejného stravovania, atrakcie a pod.
 •  obmedzenia na hraniciach neumožňujú vstup cudzincom na územie SR za účelom rekreácie,
 •  obmedzenia pobytu a pohybu osôb od 1.1.2021 neumožňujú využívanie služieb cestovného ruchu za účelom rekreácie ( s výnimkou ústavnej kúpeľnej liečby)
 •  Vyhlásený núdzový stav

IV.Zlepšovanie epidemiologickej situácie z dôvodu očkovania

 • predpoklad zaočkovania značnej časti európskej populácie do leta,
 • uvoľňovanie opatrení podľa Covid automatu do zóny I. a II. stupňa na začiatku letnej sezóny do II. stupňa ostražitosti

Na základe uvedených premís bola vytvorená simulácia predpokladaného počtu prenocovaní domácich a zahraničných turistov v období od januára do decembra 2021 vyjadrená v grafe č. 1.

Graf č. 1: Vývoj a prognóza počtu prenocovaní domácich a zahraničných turistov v UZ

Graf

Vzhľadom na pretrvávajúcu platnosť vyhláseného núdzového stavu, uznesenia vlády SR o obmedzení pohybu a pobytu osôb, prijatých Vyhlášok ÚVZ SR či Covid automatu, nie je možné predpokladať uvoľňovanie opatrení, ktoré by umožnili poskytovať ubytovacie služby za účelom rekreácie. Dôležitým faktorom ovplyvňujúcim dopyt po ubytovacích službách je aj možnosť poskytovania ďalších služieb cestovného ruchu ako napr. wellness služby, služby bazénov, masáži, wellness centier, akvaparkov, lyžiarskych stredísk a pod. Zároveň je potrebné uviesť, že v období pred pandémiou tvorili zahraničný turisti 40% prenocovaní. Súčasná pandemická situácia na Slovensku je jedna z najhorších v Európe, čo bude znamenať výrazný pokles záujmu zahraničných a čiastočne aj domácich turistov o trávenie dovolenky na Slovensku.

Zo zahraničných turistov, situáciu môžu zachrániť turisti zo susedných krajín ako Česko a Poľsko, ktoré z dlhodobého hľadiska patria k zdrojovým trhom.

Počet prenocovaní domácich turistov bude súvisieť s letnou turistickou sezónou, pričom v mesiacoch marec až máj budú prevažnú časť prenocovaní tvoriť iba výnimky pre cestujúcich za účelom výkonu práce resp. návštevníci kúpeľných liečebných zariadení. Kúpele však očakávajú aj v roku 2021 očakávajú výrazný pokles zahraničných a domácich samoplatcov, pričom pokles bude aj u klientov zdravotných poisťovní z dôvodu absencie vo vypisovaní žiadosti o kúpeľnú liečbu.

Mierne zlepšenie situácie očakávame po skončení letnej sezóny, kedy by sa mal začať prejavovať efekt hromadného očkovania obyvateľstva, zlepšenie celkovej epidemiologickej situácie a postupné oživenie dopytu po službách cestovného ruchu. To však nastane v období medzi sezóny, kedy je prirodzene nižší dopyt po službách CR.

V grafe č. 2 sú zobrazené rozdiely v počte prenocovaní v období 2020 a 2021 v porovnaní s rokom 2019. Tento graf znázorňuje dopady tzv. druhej vlny pandémie, ktoré sa prejavujú v odbodí od januára až do mája 2021. V porovnaní s rokom 2019 budú celkové dopady pandémie na počet prenocovaní horšie ako v roku 2020.

V roku 2021 očakávame pokles počtu prenocovaní domácich aj zahraničných turistov v porovnaní s rokom 2019 o 8,88 mil. prenocovaní, čo predstavuje pokles výkonov o 50%, kým v roku 2020 došlo k poklesu počtu prenocovaní len o 47%.

Graf č. 2: Porovnanie rozdielov v počte prenocovaní za obdobie 2020, 2021 v porovnaní s rokom 2019.

graf2

 

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...