Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Podmienky fungovania prevádzok v zmysle novej vyhlášky ÚVZ SR

Podmienky fungovania a zabezpečovania služieb od 26. 7. 2021 stanovila nová vyhláška ÚVZ SR. 

Prehľadný nástroj na sledovanie aktuálne platných opatrení podľa okresu: Online COVID Automat

Núdzový stav je zrušený od 15. mája 2021.

Zmeny oproti predchádzajúcej vyhláške sú zvýraznené červenou farbou. 

Všeobecné opatrenia k prevádzkam

Všetkým prevádzkovateľom zariadení sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

a) vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami;

b) pri vstupe do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

c) zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m; uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov

d) počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov; táto povinnosť neplatí pre:

 1. deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby,
 2. pokiaľ predajná plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 15 m2, v prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník,
 3. teoretické časti vzdelávacích kurzov či autoškôl, a to v prípade ak plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 150 m2; za týchto okolností sa maximálny počet účastníkov prítomných v prevádzke určuje na počet 10,
 4. prevádzky v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring alebo v I. stupni ostražitosti,
 5. prevádzky podľa § 3, 8, 10, 12 a § 13,

e) na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať opatrenia podľa tejto vyhlášky,

f) vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom.

Hotely, penzióny a ostatné ubytovacie zariadenia

Všetkým prevádzkovateľom poskytujúcim hotelové a podobné ubytovacie služby a turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

a) reštauračné služby a služby wellness prevádzkovať v zmysle ustanovení platnej vyhlášky,

b) zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,

c) hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

Všetkým prevádzkovateľom poskytujúcim hotelové a podobné ubytovacie služby a turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby, v I., II. alebo III. stupni varovania COVID AUTOMAT-u, nariaďuje dodržiavať maximálnu kapacitu izieb do 2 dospelých osôb alebo na osoby, ktoré sú členmi jednej domácnosti.

Zariadenia spoločného stravovania

Všetkým prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania, okrem zariadení, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring podľa COVID AUTOMAT-u, nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

a) pokrmy a nápoje podávať len obsluhujúcim personálom, samoobslužný spôsob výdaja pokrmov a nápojov (napr. nakladanie šalátov, odber pečiva a pod.) je zakázaný,

b) vykonávať dezinfekciu jedálneho lístka, stolov a dotykových plôch vrátane úchopových častí stoličiek a kresiel po každom zákazníkovi,

c) príbor nesmie byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale musí byť prinesený personálom k pokrmu zabalený do papierovej servítky,

d) ak sa používa stolový riad (taniere, príbory, poháre) je potrebné zabezpečiť jeho umývanie podľa požiadaviek uvedených v § 9 ods. 4. písm. g) vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z.; pri ručnom umývaní kuchynského riadu sa odporúča pridať pred opláchnutím kuchynského riadu dezinfekčný prostriedok vhodný na daný účel,

e) hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

f) každú hodinu vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení.

Všetkým prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v III. stupni varovania COVID AUTOMAT-u, nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

a) pokrmy a nápoje nie je možné konzumovať v interiérových častiach prevádzky,

b) pokrmy a nápoje podávať výlučne zabalené pre odber so sebou alebo prostredníctvom donáškového predaja.

Všetkým prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v I., a II. stupni varovania COVID AUTOMAT-u, sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

a) pokrmy a nápoje nie je možné konzumovať v interiérových častiach prevádzky,

b) pokrmy a nápoje podávať zabalené pre odber so sebou alebo prostredníctvom donáškového predaja, s výnimkou podávania pokrmov a nápojov v exteriérových častiach prevádzky; exteriérovou časťou prevádzky sa rozumie priestor s otvoreným vchodom, ktorý je ohraničený krátkodobými či dlhodobými konštrukciami najviac z dvoch strán,

c) konzumáciu pokrmov alebo nápojov umožniť vykonávať výlučne posediačky, s cieľom zabezpečiť kontrolovaný rozostup osôb.

Všetkým prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v II. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u, nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

a) v interiérových častiach prevádzky dodržať obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby, alebo osoby z jednej domácnosti,

b) v interiérových priestoroch zabezpečiť odstup 2 metre medzi stolmi.

Všetkým prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v I. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u, nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

a) v interiérových častiach prevádzky dodržať obsadenie jedného stolu najviac 6 osôb, alebo osoby z jednej domácnosti,

b) v interiérových priestoroch zabezpečiť odstup 2 metre medzi stolmi.

Prevádzky wellness, akvaparkov a prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební

Všetkým prevádzkovateľom prevádzok wellness, akvaparkov a prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební, okrem zariadení podľa § 1 ods. 2 písm. a) sa nariaďuje dodržiavať maximálnu kapacitu zariadenia nasledovne:

 1. jedna osoba na 15 m2, najviac však 10 zákazníkov, pre prevádzky, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov I. stupňa varovania COVID AUTOMAT-u,
 2. maximálne 30% kapacity sektoru alebo maximálny počet zákazníkov 500, pre prevádzky, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov II. stupňa ostražitosti COVID AUTOMAT-u,
 3. maximálne 50% kapacity sektoru alebo maximálny počet zákazníkov 500, pre prevádzky, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov I. stupňa ostražitosti COVID AUTOMAT-u,
 4. maximálne 50% kapacity sektoru alebo maximálny počet zákazníkov 1000, pre prevádzky, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov fázy monitoringu COVID AUTOMAT-u.

Všetkým prevádzkovateľom akvaparkov nariaďuje dodržiavať, že každá osoba využívajúca interiérové služby prevádzky sa musí preukázať potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.

Prevádzky umelých kúpalísk

Všetkým prevádzkovateľom umelých kúpalísk nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

a) stanoviť maximálnu kapacitu prevádzky, ak vyhláška v odseku 2 a 3 nie je ustanovené inak, na:

 1. 6 zákazníkov v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v III. stupni varovania COVID AUTOMAT-u,
 2. 10 zákazníkov v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v I. alebo II. stupni varovania COVID AUTOMAT-u,
 3. 30% kapacity prevádzky v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v II. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u,
 4. 50% kapacity prevádzky v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v I. stupni ostražitosti COVID AUTOMATU-u
 5. bez obmedzení v prípade prevádzok, ktoré poskytujú služby v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring podľa COVID AUTOMAT-u,

b) obnoviť prevádzku bazéna iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy kvality vody na kúpanie,

c) pri vstupe do prevádzky aplikovať zákazníkom dezinfekcia na ruky,

d) pri úprave bazénovej vody sa musia používať osvedčené technologické postupy,

e) obsah voľného chlóru a iných vedľajších produktov dezinfekcie sa udržiava pri hornej hranici povolených limitných hodnôt podľa platnej legislatívy pre umelé kúpaliská; frekvencia prevádzkovej kontroly týchto ukazovateľov sa zvýši na dvojnásobok,

f) neprevádzkovať pitné fontánky,

g) zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom; hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

V prípade podmienky negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19, je ho možné nahradiť potvrdeniami o nasledovných skutočnostiach:

a) osoba je najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
b) osoba je najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
c) osoba je najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo
d) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
e) ide o osobu do 12 rokov veku.

Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa odseku 1; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

Vyhláška ÚVZ SR č. 234

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...