Podmienky pre hromadné podujatia v zmysle novej vyhlášky ÚVZ SR

\| Vytlačiť \|

Podmienky pre hromadné podujatia od 26. 7. 2021 stanovila nová vyhláška ÚVZ SR. 

Prehľadný nástroj na sledovanie aktuálne platných opatrení podľa okresu: Online COVID Automat

Núdzový stav je zrušený od 15. mája 2021.

Zmeny oproti predchádzajúcej vyhláške sú zvýraznené červenou farbou. 

Všeobecné ustanovenia k hromadným podujatiam

Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy, a to:

a) nad 6 osôb v územných obvodoch okresov v III. stupni varovania Alert systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (COVID-19) (ďalej len „COVID AUTOMAT-u“),

b) nad 10 osôb v územných obvodoch okresov v II. stupni varovania COVID AUTOMAT-u,

c) nad 25 osôb v interiéri alebo 50 osôb v exteriéri v územných obvodoch okresov v I. stupni varovania COVID AUTOMAT-u,

d) nad kapacitu 25% interiérového priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 250 osôb, alebo 50% exteriérového priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 500 osôb, v územných obvodoch okresov v II. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u,

e) v prípade státia, nad 50 osôb v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri, v územných obvodoch okresov v II. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u,

f) nad kapacitu 50% interiérového priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 250 osôb, alebo 75% exteriérového priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 500 osôb, v územných obvodoch okresov v I. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u,

g) v prípade státia, nad 100 osôb v interiéri alebo 250 osôb v exteriéri, v územných obvodoch okresov v I. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u,

h) v prípade státia nad 50% kapacity priestoru, v prípade sedenia nad 75% kapacity priestoru na sedenie, v oboch prípadoch však maximálne do počtu 1000 osôb v exteriéri alebo 500 osôb v interiéri, v územných obvodoch okresov v stupni monitoringu COVID AUTOMAT-u.

Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia svadieb, karov, osláv, večierkov, iných obdobných podujatí alebo hromadných podujatí v prevádzkach verejného stravovania, a to:

a) nad 25 osôb v interiéri alebo 50 osôb v exteriéri v územných obvodoch okresov v I. stupni varovania COVID AUTOMAT-u,

b) nad 50 osôb v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri, v územných obvodoch okresov v II. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u,

c) nad 100 osôb v interiéri alebo 250 osôb v exteriéri, v územných obvodoch okresov v I. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u,

d) v prípade státia nad 50% kapacity priestoru alebo v prípade sedenia nad 75% kapacity priestoru na sedenie, v oboch prípadoch však maximálne do počtu 1000 osôb v exteriéri alebo 500 osôb v interiéri, v územných obvodoch okresov v stupni monitoringu COVID AUTOMAT-u.

e) pre osoby, ktoré sa pri vstupe na hromadné podujatie nepreukážu negatívnym výsledkom RT - PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín,

Zákaz sa nevzťahuje na nasledovné typy hromadných podujatí:

a) hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín, a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania; za jednorazové podujatie možno považovať podujatie bez konzumácie pokrmov a nápojov s maximálnou dĺžkou 48 hodín,

Všeobecné opatrenia pre výkon hromadných podujatí

Pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri ustanovujú nasledovné opatrenia:

a) v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,

b) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami,

c) organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je organizátor údaje povinný zničiť; táto povinnosť neplatí pre organizátorov hromadných podujatí v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring COVID AUTOMAT-u,

d) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,

e) hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

f) zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

g) zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

h) zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:

  1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia, 2. zákaz podávania rúk,

i) pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:

  1. osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
  2. partnerov,
  3. osoby vykonávajúce športovú činnosť,
  4. umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť,
  5. osoby usadené v hľadisku podujatia,
  6. osoby školiace voči osobám školeným,
  7. iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,

j) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

k) organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.

Podmienku negatívneho výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 je ho možné nahradiť potvrdeniami o nasledovných skutočnostiach:

a) osoba je najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
b) osoba je najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
c) osoba je najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo
d) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
e) ide o osobu do 12 rokov veku.

Prevádzkovateľ zariadenia alebo organizátor hromadného podujatia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov hromadného podujatia predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností, do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia alebo organizátor hromadného podujatia oprávnený nahliadnuť.

Opatrenia pre jednotlivé druhy hromadných podujatí sú zadefinované vo vyhláške.

Vyhláška ÚVZ SR č. 233

\| Vytlačiť \|