Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Pripomíname termíny platieb odložených odvodov

AHRS v oblasti pomoci s preplácaním miezd, okrem iného navrhovala odklad a zmenu termínu splatnosti odložených odvodov. Vláda prijala návrh na posunutie splatnosti odloženého poistného - AKTUALIZOVANÉ

Vláda schválila návrh MPSVaR SR, ktorým sa navrhuje posunúť splatnosť už odloženej splatnosti poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za mesiace marec 2020, máj až júl 2020, december 2020, január až apríl 2021 z 30. júna 2021 na neskôr, a to postupne v trojmesačných intervaloch v rozpätí od 30. septembra 2021 do 30. septembra 2023.

Schválil sa aj odklad odvedenia poistného pre SZČO a poistného, ktoré platí zamestnávateľ, a to za obdobie máj 2021 do 31. decembra 2023. Táto výnimka sa bude týkať zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (tržieb) o 40 % a viac.

Navrhnutý odklad platenia poistného sa týka aj platenia povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) a platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), ktoré povinne platí zamestnávateľ za zamestnanca vykonávajúceho tzv. rizikovú prácu zaradenú do kategórie 3 alebo 4.

Novým naradením vlády sa termíny splatnosti odloženého poisteného doplnili o bod l) takto:

a) marec 2020 je splatné v termíne do 30. septembra 2021,

b) máj 2020 je splatné v termíne do 31. marca 2022,

c) jún 2020 je splatné v termíne do 30. júna 2022,

d) júl 2020 je splatné v termíne do 30. septembra 2022,

e) december 2020 je splatné v termíne do 31. decembra 2022,

f) január 2021 je splatné v termíne do 31. marca 2023,

g) február 2021 je splatné v termíne do 30. júna 2023,

h) marec 2021 je splatné v termíne do 30. septembra 2023,

i) apríl 2021 je splatné v termíne do 31. decembra 2023,

j) máj 2021 je splatné v termíne do 31. marca 2024,

k) október 2021 je splatné v termíne do 30. júna 2024,

l) november 2021 je splatné v termíne do 30. septembra 2024.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...