Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Vstup hostí na územie Slovenskej republiky

Nová vyhláška ÚVZ SR platná od 09. 07. 2021 upravuje povinnosti pre zahraničných hostí pri vstupe na Slovensko.

Ruší sa rozdelenie krajín na zelené, červené a čierne, tak ako to upravovala predchádzajúca vyhláška.

Osoby vstupujúce na územie SR sú povinné:

 • najneskôr bezprostredne pri vstupe na územie SR sa registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica,
 • pri vstupe na územie SR a počas svojho pobytu na území SR sa na požiadanie preukázať potvrdením o splnení povinnosti príslušníkovi Policajného zboru,
 • osoby vstupujúce na územie SR leteckou dopravou sú zároveň povinné vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia zverejnený na webovej stránke https://www.mindop.sk/covid/.

Za plne očkovanú osobu sa považuje:

 • osoba najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
 • osoba najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
 • osoba najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 • osoba po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou alebo dvojdávkovou schémou.

Osoby vstupujúce na územie SR uplatňujúce si status plne zaočkovanej osoby sú povinné pri vstupe na územie SR a počas svojho pobytu sa na požiadanie preukázať príslušníkovi Policajného zboru alebo zamestnancovi regionálneho ÚVZ dokladom preukazujúcim tento status a to v slovenskom, anglickom alebo českom jazyku.

Karanténne opatrenia osôb vstupujúcich na územie SR

Všetkým osobám, ktoré od 9. júla 2021 od 06:00 hod. vstúpia na územie SR, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa skončí:

 • pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa,
 • obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, pričom laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 je možné vykonať najskôr v piaty deň izolácie.

U detí do dvanástich rokov sa pri bezpríznakovom priebehu izolácie, táto ukončuje ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.

To sa nevzťahuje na:

 • plne zaočkované osoby,
 • osoby od 12 do 18 rokov veku, za podmienky, že sa na žiadnu osobu v spoločnej domácnosti nevzťahuje režim izolácie

Osoby vstupujúce na územie SR leteckou dopravou z krajín neuvedených v Prílohe č. 1 sú zároveň povinné sa na požiadanie preukázať príslušníkovi Policajného zboru negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.

Všetky osoby sú v prípade vzniku klinických príznakov ochorenia COVID-19 povinné do 14 dní od vstupu na územie SR oznámiť túto skutočnosť bezodkladne telefonicky alebo elektronicky:

 • poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 • v prípade detí poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria,
 • v prípade osôb, ktoré nemajú na území SR uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja.

Vyhláška ÚVZ SR č. 226

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...