Vstup hostí na územie Slovenskej republiky

\| Vytlačiť \|

Nová vyhláška ÚVZ SR platná od 09. 07. 2021 upravuje povinnosti pre zahraničných hostí pri vstupe na Slovensko.

Ruší sa rozdelenie krajín na zelené, červené a čierne, tak ako to upravovala predchádzajúca vyhláška.

Osoby vstupujúce na územie SR sú povinné:

 • najneskôr bezprostredne pri vstupe na územie SR sa registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica,
 • pri vstupe na územie SR a počas svojho pobytu na území SR sa na požiadanie preukázať potvrdením o splnení povinnosti príslušníkovi Policajného zboru,
 • osoby vstupujúce na územie SR leteckou dopravou sú zároveň povinné vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia zverejnený na webovej stránke https://www.mindop.sk/covid/.

Za plne očkovanú osobu sa považuje:

 • osoba najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
 • osoba najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
 • osoba najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 • osoba po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou alebo dvojdávkovou schémou.

Osoby vstupujúce na územie SR uplatňujúce si status plne zaočkovanej osoby sú povinné pri vstupe na územie SR a počas svojho pobytu sa na požiadanie preukázať príslušníkovi Policajného zboru alebo zamestnancovi regionálneho ÚVZ dokladom preukazujúcim tento status a to v slovenskom, anglickom alebo českom jazyku.

Karanténne opatrenia osôb vstupujúcich na územie SR

Všetkým osobám, ktoré od 9. júla 2021 od 06:00 hod. vstúpia na územie SR, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa skončí:

 • pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa,
 • obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, pričom laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 je možné vykonať najskôr v piaty deň izolácie.

U detí do dvanástich rokov sa pri bezpríznakovom priebehu izolácie, táto ukončuje ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.

To sa nevzťahuje na:

 • plne zaočkované osoby,
 • osoby od 12 do 18 rokov veku, za podmienky, že sa na žiadnu osobu v spoločnej domácnosti nevzťahuje režim izolácie

Osoby vstupujúce na územie SR leteckou dopravou z krajín neuvedených v Prílohe č. 1 sú zároveň povinné sa na požiadanie preukázať príslušníkovi Policajného zboru negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.

Všetky osoby sú v prípade vzniku klinických príznakov ochorenia COVID-19 povinné do 14 dní od vstupu na územie SR oznámiť túto skutočnosť bezodkladne telefonicky alebo elektronicky:

 • poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 • v prípade detí poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria,
 • v prípade osôb, ktoré nemajú na území SR uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja.

Vyhláška ÚVZ SR č. 226

\| Vytlačiť \|