Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Zmeny zákonov v súvislosti s 3. vlnou pandémie

V NR SR bol v piatok schválený zákon, ktorý reaguje na aktuálny stav dohľadu nad dodržiavaním aktuálnych opatrení v boji proti ochoreniu COVID – 19. Prinášame vám najdôležitejšie zmeny a ustanovenia, ktoré sa týkajú prevádzok a zamestnávateľov.

Upravujú sa povinnosti prevádzkovateľov

UPOZORNENIE! Nové ustanovenia uvedené v § 250b odsek 6. a 7. platia dočasne a to do 30.4.2022!

- po novom majú prevádzkovatelia a ich zamestnanci kontrolovať opatrenia uložené príslušným orgánom verejného zdravotníctva, a na tento účel vyžadovať okrem tzv. Green Passu aj preukázanie totožnosti (zákazník musí na vyzvanie predložiť platný doklad o zaočkovaní, prekonaní ochorenia, alebo o testovaní, tieto doklady môže ukázať na mobile v aplikácii GreenPas, ale aj v papierovej podobe). Detaily a spôsob vykonávania kontroly bude zrejme podrobnejšie definovaný v novej vyhláške ÚVZ SR.

- odmietnuť vstup do prevádzkových priestorov zariadení alebo vstup na hromadné podujatie osobe, ktorá odmietne preukázať dokladom o očkovaní /testovaní/ prekonaní/ resp. svoju totožnosť pri plnení opatrení, ktoré nariadil úrad verejného zdravotníctva (ak by prevádzka vpustila do svojich priestorov osobu, ktorá nespĺňa tieto podmienky, môže čeliť udeleniu pokuty ale aj zatvoreniu prevádzky).

Povinnosť zamestnávateľa kontrolovať zamestnancov

Povinnosť zamestnávateľa určuje § 250b ods., podľa ktorého sa umožní vstup na pracovisko len zamestnancom, ktorí:

  • boli očkovaní proti ochoreniu COVID-19,
  • prekonali ochorenie COVID-19,
  • majú potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo
  • majú negatívny test na ochorenie COVID-19, ktorý zamestnancom bezplatne zabezpečil zamestnávateľ.

Podrobnosti režimu OTP pre zamestnancov budú určené opatreniami ÚVZ SR!

Podmienky zabezpečenia dodania bezplatných testov podľa § 250b ods. 6 určí vláda svojim nariadením v najbližších dňoch!

Zamestnávateľ má pri plnení tejto povinnosti právo vyžadovať od zamestnanca relevantný doklad alebo potvrdenie, respektíve vyžadovať od zamestnanca, aby vykonal test zabezpečený zamestnávateľom.

Ak zamestnanec odmietne predložiť relevantný doklad (o očkovaní/prekonaní ochorenia/negatívnom teste), resp. takýto doklad nemá, pričom odmietne aj možnosť bezplatného otestovania, ktoré zabezpečil zamestnancovi zamestnávateľ, zamestnávateľ ho nesmie vpustiť na pracovisko.

Táto skutočnosť sa posúdi ako prekážka v práci na strane zamestnanca bez náhrady mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak. Zamestnávateľ môže, ale nemusí v takomto prípade vyplatiť zamestnancovi náhradu mzdy v dohodnutej výške alebo sa môže so zamestnancom dohodnúť na čerpaní dovolenky.

V prípade "neplateného voľna" má zamestnanec povinnosť prihlásiť sa v zdravotnej poisťovni ako samoplatiteľ.

Dobrovoľná kontrola zamestnávateľom

Podľa nového § 250b ods. 7 zamestnávateľ môže postupovať spôsobom, ktorý je definovaný v § 250b ods. 6, aj dobrovoľne, teda v prípadoch, ak povinnosť kontrolovať zamestnancov nebude určená opatreniami nariadenými príslušným orgánom verejného zdravotníctva.

Ak sa tak zamestnávateľ rozhodne a zamestnanec odmietne predložiť relevantný doklad a odmietne aj možnosť bezplatného otestovania, ktoré zabezpečil zamestnancovi zamestnávateľ, zamestnávateľ má právo nevpustiť ho na pracovisko.

POZOR! V takomto prípade však nejde o prekážku v práci na strane zamestnanca, ale na strane zamestnávateľa. Zamestnanec má v takomto prípade nárok na náhradu mzdy podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce vo výške priemerného zárobku, resp. podľa § 142 ods. 4.

Úpravy Covid automatu

Úpravy Covid automatu, ktoré umožnia vstup do prevádzok v čiernych okresoch zaočkovaným osobám alebo osobám, ktoré prekonali ochorenie COVID-9 by mali byť predmetom schvaľovania vlády SR v najbližších dňoch!

Podrobnosti a podmienky pre vstup pre prevádzky ako aj vstupujúce osoby budú definované vo vyhláška ÚVZ SR!

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...