Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Opatrenia v súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom a obmedzením pohybu osôb - účinné od 25.11.2021

Vláda vyhlásila dňom 25.11.2021 núdzový stav na obdobie 90 dní, čím sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu osôb a tiež upravuje vstup zamestnancov do prevádzok.

Obmedzenie pohybu osôb a prevádzok

Uznesením vlády SR- č. 695/221 vláda vyhlásila dňom 25.11.2021 núdzový stav na obdobie 90 dní. V súvislosti s týmto uznesením obmedzuje slobodu pohybu a pobytu osôb zákazom vychádzania od 25.11.2021 v čase od 05:00 do 01.00 nasledujúceho dňa do odvolania, najneskôr však do 9.12.2021.

Obmedzenie sa nevťahuje:

  • na cestu do a zo zamestnania zamestnanca, ak sa preukáže potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce,
  • na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná ako práca z domácnosti.

Výnimkami zo zákazu sú:

  1. prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu lekára, ktorá je indikovaná zo zdravotných dôvodov podľa osobitného predpisu, (podľa Zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti),
  2. prevádzky verejného stravovania, vrátane stánkov s trvalým stanovišťom, vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené výhradne na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby,
  3. služby dlhodobého ubytovania alebo karanténneho ubytovania,
  4. zariadenia spoločného stravovania, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním na mieste pokrmov alebo nápojov na pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zdravotníckych zariadeniach,
  5. prevádzky poskytujúce služby krátkodobého ubytovania v súvislosti s výkonom práce alebo podnikania či inej obdobnej činnosti a služby nevyhnutného ubytovania za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia za podmienky, že prevádzkovateľ umožňuje vstup iba osobám v režime OTP.

! Pre účely vstupu hostí do prevádzky (ubytovacie zariadenie) sa režim OTP definuje ako 1. osoba kompletne zaočkovaná, 2. osoba ktorá prekonala ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami alebo 3. osoba, ktorá sa preukáže negatívnym RT-PCR alebo LAMP testom nie starším ako 72 hodín od odberu, alebo AG testom nie starším ako 48 hodín od odberu! (pozor na rozdiely v lehote platnosti RT-PCR , LAMP a AG testu pre hostí a pre zamestnancov)

Vstup zamestnancov do prevádzok

Za zamestnanca alebo osobu vykonávajúcu prácu na základe iného zmluvného vzťahu1) v režime OTP sa považuje:

  • osoba kompletne očkovaná,
  • osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
  • osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 (napríklad RT-PCR test, LAMP test, antigénový test, nazálny test) nie starším ako 7 dní od odberu.

 Vyhláška č. 261 - hromadné podujatia

Vyhláška č. 262 - prekrytie horných dýchacích ciest

Vyhláška č. 263 - obmedzenie prevádzok

Vyhláška č. 264 - vstup zamestnancov na pracovisko

Stiahnite si podrobnejší prehľad  pravidiel k jednotlivým vyhláškam a tlačivo na účely potvrdenia pre zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu svojej práce vykonávať túto prácu ako prácu z domácnosti.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...