Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Opatrenia v súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom a obmedzením pohybu osôb - účinné od 17.12.2021

S účinnosťou od 17. decembra 2021 sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu osôb zákazom vychádzania v čase od 20.00 hod. do 05.00 hod.

Obmedzenie pohybu osôb a prevádzok

Uznesením vlády SR- č. 695/221 vláda vyhlásila dňom 25.11.2021 núdzový stav na obdobie 90 dní.

Na základe uznesenia vlády SR - č. 772/221 sa s účinnosťou od 17. decembra 2021 obmedzuje sloboda pohybu a pobytu osôb zákazom vychádzania v čase od 20.00 hod. do 05.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do 9. januára 2022.

Obmedzenie sa nevťahuje:

 • na cestu do a zo zamestnania zamestnanca, ak sa preukáže potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce,
 • na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná ako práca z domácnosti.

Výnimkami zo zákazu sú:

 1. prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu lekára, ktorá je indikovaná zo zdravotných dôvodov podľa osobitného predpisu, (podľa Zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti),
 2. prevádzky verejného stravovania, vrátane stánkov s trvalým stanovišťom, vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené výhradne na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby,
 3. služby dlhodobého ubytovania alebo karanténneho ubytovania,
 4. prevádzky poskytujúce služby krátkodobého ubytovania v súvislosti s výkonom práce alebo podnikania či inej obdobnej činnosti a služby nevyhnutného ubytovania za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia za podmienky, že prevádzkovateľ umožňuje vstup iba osobám v režime OTP,
 5. prevádzky poskytujúce hotelové a podobné ubytovacie služby a turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby za podmienky, že prevádzkovateľ umožňuje vstup iba osobám, ktoré sa považujú za osoby v režime OP
 6. prevádzky lanových dráh a vlekov za podmienky, že prevádzkovateľ umožňuje vstup iba osobám, ktoré sa považujú za osoby v režime OP.

! Pre účely vstupu hostí do prevádzky (ubytovacie zariadenie) sa režim OTP definuje ako 1. osoba kompletne zaočkovaná, 2. osoba ktorá prekonala ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami alebo 3. osoba, ktorá sa preukáže negatívnym RT-PCR alebo LAMP testom nie starším ako 72 hodín od odberu, alebo AG testom nie starším ako 48 hodín od odberu! (pozor na rozdiely v lehote platnosti RT-PCR , LAMP a AG testu pre hostí a pre zamestnancov)

! Pre účely vstupu hostí do prevádzky (ubytovacie zariadenie, stravovacie a wellness zariadenie, ktoré je súčasťou ubytovacieho zariadenia) sa režim OP definuje ako 1. osoba kompletne zaočkovaná, 2. osoba ktorá prekonala ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami. Navyše k stanovenému režimu OP je potrebné preukázať sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo nazálnym antigénovým testom, vykonaným priamo v predmetnej prevádzke pred procesom ubytovania; povinnosť preukázať sa negatívnym výsledkom testu na ochorenia COVID-19 sa nevzťahuje na osobu do šiestich rokov veku,

Vstup zamestnancov do prevádzok

Za zamestnanca alebo osobu vykonávajúcu prácu na základe iného zmluvného vzťahu v režime OTP sa považuje:

 • osoba kompletne očkovaná,
 • osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
 • osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 (napríklad RT-PCR test, LAMP test, antigénový test, nazálny test) nie starším ako 7 dní od odberu.

Vyhláška č. 307 - hromadné podujatia

Vyhláška č. 262 - prekrytie horných dýchacích ciest

Vyhláška č. 306 - obmedzenie prevádzok

Vyhláška č. 264 - vstup zamestnancov na pracovisko

Stiahnite si podrobnejší prehľad  pravidiel k jednotlivým vyhláškam a tlačivo na účely potvrdenia pre zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu svojej práce vykonávať túto prácu ako prácu z domácnosti.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...