Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Spresnenie k režimovým opatreniam v ubytovacích zariadeniach

Požiadali sme Úrad verejného zdravotníctva SR o spresnenie k uplatňovaniu opatrení v ubytovacích zariadeniach.

Otázka: Ako majú prevádzky preukazovať splnenie podmienky OP a negatívny výsledok testu ubytovaných hostí?

Ak vyhláška stanovuje povinnosť preukázať sa potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o negatívnom výsledku testu alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, je uvedené potvrdenie možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný. V opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby. Informácia o preukázaní, že hosť je v režime OP sa zapíše k pobytovému poukazu každého ubytovaného hosťa.

Odporúčanie AHRS: v karte ubytovaného hosťa uveďte poznámku, či je hosť "O" (očkovaný) alebo "P" (prekonaný).

Ubytovaní hostia sa navyše musia preukázať k stanovenému režimu OP zároveň negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 (okrem osôb do šiestich rokov veku). O preukázaní hosťa o vykonanom RT-PCT teste, LAMP teste alebo antigénovom teste je vykonaný záznam k ubytovaciemu poukazu každého hosťa.

Otázka: Ako majú prevádzky postupovať pri testovaní nazálnym antigénovým testom, vykonaným v prevádzke pred procesom ubytovania? 

Vykonanie nazálneho antigénového testu (samostest) priamo v ubytovacom zariadení môže byť prevedené plnoletým hosťom za dohliadania autorizovanej osoby. Autorizovaná osoba je spravidla zamestnanec zamestnávateľa, ktorého zamestnávateľ poveril, aby dohliadal na riadne prevedenie samotestu hosťom, ktorý sa chce ubytovať a vykonal evidenciu jeho výsledku. Zamestnávateľ môže určiť viacero autorizovaných osôb. U autorizovanej osoby sa nevyžaduje zdravotnícke vzdelanie.

Návod na vykonanie samotestu je spravidla súčasťou balenia antigénového nazálneho samotestu. Vzorový návod vydaný Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na použitie je uvedený tu:
https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-napouzitie.pdf

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

Otestovanej osobe, ktorej test sa urobil priamo v ubytovacom zariadení je vydané potvrdenie o vykonaní testu označené podpisom autorizovanej osoby s uvedením výsledku testovania, ktoré je platné a záväzné pre účely dočasného opatrenia pre ubytovaných hostí v danom zariadení. Zároveň je jeho kópia založená k ubytovaciemu poukazu hosťa.

Vzor potvrdenia nájdete na tomto linku:
https://www.mzsr.sk/Sources/tlacove_spravy/mom/Priloha-c-3-Potvrdenie-o-vykonani-testu.docx

Otázka: Bude určujúcim kritériom pri výpočte kapacity počet pevných lôžok vrátane prístelkov uvedený v prevádzkovom poriadku prevádzky?

Pri výpočte 75% z maximálnej kapacity ubytovacieho zariadenia treba brať do úvahy počet pevných lôžok vrátane prísteliek, ktoré sú uvedené v prevádzkovom poriadku.

Otázka: Je možné poskytovať stravovacie a wellness služby aj neubytovaný hosťom, ktorí spĺňajú podmienky OP?

Vstup do zariadení verejného stravovania (reštauračné služby) a wellness v rámci prevádzok poskytujúcich hotelové a podobné ubytovacie služby a turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby je možný len pre ubytovaných hostí. To znamená, že prevádzkovať tieto zariadenia je možné len za dodržania nariadených opatrení a iba pre ubytované osoby v zvolenom režime (OP).

Otázka: Je možné, aby prevádzka umožňovala ubytovanie v režime podľa bodov ad) a af) súčasné?

ad) prevádzky poskytujúce služby krátkodobého ubytovania v súvislosti s výkonom práce alebo podnikania či inej obdobnej činnosti a služby nevyhnutného ubytovania za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia v režime OTP

af) prevádzky poskytujúce hotelové a podobné ubytovacie služby a turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby v režime OP?

Ubytovacie zariadenie môže fungovať v režime podľa § 2 ods. 2 písm. ad) a zároveň podľa písm. af). Je dôležité upozorniť, že pri ubytovaní v súvislosti s výkonom práce sa musí každý hosť preukázať potvrdením od zamestnávateľa (napr. cestovným príkazom).

Spresnenie ÚVZ SR k režimovým opatrenia - TU.

Infografika-režimové opatrenia fin 3.1.2022

Infografika na stiahnutie PDF - TU.

Infografika na stiahnutie PNG - TU.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...