Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Výstupy z rokovania s predsedom vlády a prizvanými ministrami

Na stretnutí k riešeniu požiadaviek gastro prevádzok a odvetvia cestovného ruchu odzneli jasné stanoviská a prísľuby skorých riešení.

Otváranie gastro prevádzok a ďalších služieb CR

Otváranie prevádzok od 3. januára 2021. Prevádzkový režim sa dolaďuje s ÚVZ SR, predpokladá sa režim „očkovaní“ resp. „očkovaní, prekonaní“ a obmedzenie kapacity prevádzky na 50%. Dôležitou informáciu, ktorá odznela zo strany ministra zdravotníctva a predsedu vlády je, že zámerom je nastaviť režim tak, aby gastro prevádzky mohli fungovať dlhodobo bez opakovaného zatvárania.

Zvýšenie intenzity pomoci pri Prvej pomoci

Vláda schválila spustenie príspevkov 3B za december 2021. K navýšeniu prvej pomoci ++ je potrebné vyhodnotiť informácie, ktoré sme sa zaviazali dodať. Zvýšenie limitu poskytnutia príspevku 3B ja pre podniky zamestnávajúce 50 a viac zamestnancov budeme riešiť v januári. Vláda SR schválila odklad platieb odvodov sociálnych odvodov zamestnávateľa za mesiac december 2021 s termínom odkladu do 31.decembra 2024. Odvody za mesiac november už schválila skôr s lehotou odkladu do 30.septembra 2024. Otvorili sme aj tému nevyčerpaných dovoleniek zamestnancov počas obdobia na prekážky. Dohodli sme sa s ministrom Krajniakom, že predložíme návrh na januárové rokovanie triparty, kde sa táto téma bude riešiť so sociálnymi partnermi.

Zvýšenie intenzity pomoci v schéme pre cestovný ruch

Minister Doležal otvoril tému na rokovaní vlády, na ktorej dostal mandát pripraviť návrh na zvýšenie pomoci. Dohodli sme sa, že pripravíme podklady na základe reálnych dát viacerých typov prevádzok a služieb. Riešenie navýšenie pomoci pre CR je súvisí s navýšením Prvou pomocou (predídenie prekompenzovaniu a porušenie pravidiel štátnej pomoci), preto sa budú dáta a pravidlá prehodnocovať súbežne.

Zníženie DPH pre gastro prevádzky.

Naša argumentácia na potrebu zníženia sadzby DPH bola akceptovaná, avšak zníženie DPH aj naďalej ostáva ako súčasť balíka daňovo odvodovej reformy, ktorý musí nájsť politickú podporu koalície. Skoršie zavedenie DPH v prípade schválenia reformy je realizovateľné. Pokračujeme však v aktivitách a hľadaniu podpory pre zníženie sadzby DPH.

Jasné a predvídateľné pravidlá

Začiatkom roka bude pripravený aktualizovaný Covid automat, ktorý bude zohľadňovať aj dočasné nastavenie režimu pre gastro prevádzky a podľa vyjadrení ministra zdravotníctva by mal v každej z fáz CA zabezpečiť fungovanie bez zatvárania gastro prevádzok. Opakovane sme zdôraznili potrebu komunikácie plánu či zámeru na dlhšie obdobie, ktoré by uľahčilo prácu majiteľom a prevádzkovateľom podnikov ale aj rozhodovanie spotrebiteľov- hostí.

Odklad splátok úverov, preklenovacie úvery SZRB

Po pondelkovom rokovaní s ministrom Sulíkom sme pripravili návrh na úpravu zákona, ktorý umožnil v dôsledku prvej vlny pandémie odklad splátok úverov. Tému sme diskutovali so štátnym tajomníkom

Klimekom, a dohodli sa na januárom stretnutí za účasti zástupcov bankovej asociácie. Program Podnikateľ 2020 je podľa vyjadrení p. Klimeka stále funkčný a SZRB má k dispozícií stále sumu 8 mil. EUR. Poukázali sme na zamietavé odpovede z pobočiek SZRB, situáciu preveria na MF SR.

Záver:

AHRS pripraví a predloží podklady potrebné k prehodnoteniu schémy pomoci v CR pre MDV SR, prehodnoteniu 3B v Prvej pomoci. Na januárové rokovanie tripartity pripravíme návrh k riešeniu dovoleniek počas obdobia na prekážke.

AHRS, 23.12.2021

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...