Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Režimové opatrenia pre ubytovacie a stravovacie prevádzky od 7.1.2022

Prehľad základných režimových opatrení, ktorými sú povinné sa riadiť ubytovacie zariadenia a prevádzky verejného stravovania od 7. januára 2022.

Režimové opatrenia pre prevádzky poskytujúce hotelové a podobné ubytovacie služby a turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby

a) poskytovať služby výlučne osobám, ktoré sú schopné sa navyše k stanovenému režimu OP preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo nazálnym antigénovým testom, vykonaným priamo v predmetnej prevádzke pred procesom ubytovania; povinnosť preukázať sa negatívnym výsledkom testu na ochorenia COVID-19 sa nevzťahuje na osobu do šiestich rokov veku,

b) dodržiavať maximálnu kapacitu 75% kapacity zariadenia,

c) reštauračné služby a služby wellness prevádzkovať v zmysle ustanovení vyhlášky č. 1 pre tieto typy prevádzok,

d) zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,

e) hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

Pokiaľ sa priestory prevádzky stavebne delia na rozdielne priestory, ktoré majú charakter samostatných prevádzok, môže prevádzkovateľ umožniť vstup do jednotlivých častí prevádzky odlišným kategóriám osôb rozdielne.

V režime OTP je možné poskytnúť iba služby krátkodobého ubytovania v súvislosti s výkonom práce alebo podnikania či inej obdobnej činnosti a služby nevyhnutného ubytovania za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia.

Služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania je možné poskytovať v režime základ.

Režimové opatrenia pre prevádzky verejného stravovania

Uzatvárajú sa všetky prevádzky zariadení verejného stravovania.

Zákaz sa nevzťahuje na nasledovné zariadenia:

a) prevádzky podľa § 2 ods. 2 písm. b), tj. prevádzky verejného stravovania, vrátane stánkov s trvalým stanovišťom, vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby,

b) prevádzky, ktoré sú súčasťami zariadení uvedených v § 8., tj. prevádzky poskytujúce hotelové a podobné ubytovacie služby a turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby,

c) prevádzky verejného stravovania, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky výlučne osobám v režime OP.

Od 10. januára NIE je povinné obmedziť otváracie hodiny na čas medzi 05:00 hod. a 20:00 hod.

Všetkým prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

  • konzumáciu pokrmov alebo nápojov umožniť vykonávať výlučne posediačky, s cieľom zabezpečiť kontrolovaný rozostup osôb,
  • dodržať obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby, alebo osoby z jednej domácnosti,
  • zabezpečiť odstup 2 metre medzi stolmi.
  • dodržiavať max. 50% kapacitu zariadenia- platí pre prevádzky podľa písmena c) (neplatí pre prevádzky, ktoré sú súčasťou ubytovacích zariadení.

Spresnenie ÚVZ SR - v zariadeniach verejného stravovania, ktoré sú súčasťou ubytovacích zariadení, je možné poskytovať pokrmy a nápoje v režime OP aj pre iných zákazníkov ako ubytovaných, za dodržania všetkých vyššie uvedených podmienok, vrátane kapacitného obmezdenia na 50% kapacity zariadenia.

Režimové opatrenia pre prevádzky fitness centier

Všetkým prevádzkovateľom fitness centier sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

  • stanoviť maximálnu kapacitu prevádzky na 30 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2,
  • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
  • zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
  • viesť zoznam návštevníkov prevádzky.

Od 10. januára NIE je povinné obmedziť otváracie hodiny na čas medzi 05:00 hod. a 20:00 hod.

Režimové opatrenia pre prevádzky wellness

Uzatvárajú sa všetky prevádzky wellness s výnimkou prevádzok, ktoré sú súčasťou zariadení uvedených v § 8 (ubytovacie zariadenia). Prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba ubytovaným osobám v režime OP. Od 10. januára NIE je povinné obmedziť otváracie hodiny na čas medzi 05:00 hod. a 20:00 hod.

Všetkým prevádzkovateľom prevádzok wellness, akvaparkov a prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební, okrem zariadení podľa § 2 ods. 2 písm. a) nariaďuje dodržiavať maximálnu kapacitu zariadenia 30 osôb alebo 1 osoba na 15 m2.

Vyhláška č. 1 k obmedzeniam prevádzok

 

 

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...