Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Nové opatrenia platné od 26. 2. 2022

Od 26. februára sa rušia režimy OTP, OP, OP+ vo všetkých oblastiach. Pre všetky prevádzky bude platiť len režim základ.

Všeobecné opatrenia:

 • vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • pri vstupe do prevádzky poskytnúť dezinfekciu na ruky alebo jednorazové rukavice,
 • odstupy v radoch osôb minimálne 2 m (neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov)
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať opatrenia,
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a zvýšiť frekvenciu upratovania, pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (prostriedky s virucídnym účinkom).

Všetkým prevádzkovateľom zariadení prevádzok poskytujúcich služby sa nariaďuje obmedziť otváracie hodiny na čas medzi 05:00 hod. a 24:00 hod; to neplatí pre:

 • prevádzky vydávajú pokrmy a nápoje výlučne zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby,
 • prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu lekára,
 • ubytovacie služby,
 • zariadenia spoločného stravovania, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním na mieste pokrmov alebo nápojov na pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zdravotníckych zariadeniach,
 • prevádzky lanových dráh a vlekov.

Ubytovacie služby

 • reštauračné služby a služby wellness prevádzkovať v zmysle ustanovení vyhlášky,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

Stravovacie služby

 • konzumácia pokrmov alebo nápojov výlučne posediačky.

Wellness, akvaparky, prírodn/ liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne

 • maximálna kapacita zariadenia 50 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2 z krytej plochy zariadenia určenej pre zákazníkov.

Prevádzky umelých kúpalísk

 • obnoviť prevádzku bazéna iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy kvality vody na kúpanie,
 • obsah voľného chlóru a iných vedľajších produktov dezinfekcie sa udržiava pri hornej hranici povolených limitných hodnôt podľa požiadaviek právnych predpisov pre umelé kúpaliská; frekvencia prevádzkovej kontroly týchto ukazovateľov sa zvýši na dvojnásobok,
 • neprevádzkovať pitné fontánky.

Vyhláška č. 25 k obmedzeniam prevádzok

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...