Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Protimonopolný úrad vydal rozhodnutie: LITA zneužívala svoje postavenie na trhu

LITA uplatňovala voči nám neprimerane vysoké ceny.

AHRS víta rozhodnutie PMÚ SR z 23. 02. 2022 vo veci zneužívania dominantného postavenia zo strany LITA, autorská spoločnosť. Spoločnosť v období od roku 2015 do roku 2019, podľa zistení PMÚ, uplatňovala pri poskytovaní služieb a určitých práv ubytovacím zariadeniam v jednotlivých izbách za verejný prenos prostredníctvom televízií a rádií neprimerane vysoké ceny. Podľa PMÚ sa práve tým mala LITA dlhodobo dopúšťať zneužívania svojho postavenia na úkor ubytovacích zariadení.

Stanovisko: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd, (ďalej len „úrad“) dňa 23. 2. 2022 vydal rozhodnutie, ktorým uložil podnikateľovi pôsobiacemu v oblasti poskytovania služieb kolektívnej správy práv na území SR pokutu vo výške 57 939 eur za zneužívanie dominantného postavenia.  Rozhodnutie zatiaľ nenadobudlo právoplatnosť, účastník konania môže podať voči rozhodnutiu v zákonnej lehote rozklad.

„Dlhodobo poukazujeme na neprimeranú výšku sadzieb niektorých organizácií kolektívnej správy. S dotknutou organizáciou sme sa opakovane snažili komunikovať v snahe o nastavenie primeraných podmienok a ekonomické zdôvodnenie výšky sadzieb, avšak, bez výsledku,“ povedal Marek Harbuľák, prezident AHRS. „Je absurdné, aby hotely, penzióny či iné ubytovacie zariadenia mali na Slovensku platiť niekoľkonásobne vyššiu sadzbu licenčnej odmeny, než aká sa platí v iných krajinách. Rovnako tak je podľa nášho názoru neprípustné, aby ubytovacie zariadenia platili licenčnú odmenu za verejný prenos na neobsadených, teda prázdnych izbách. Bohužiaľ, táto  prax napriek miernym úpravám v sadzobníkoch, v mnohých prípadoch pretrváva dodnes“, dodal.

Chronológia podania podnetu AHRS na Protimonopolný úrad SR: 

2015 - komunikácia AHRS s LITA o sadzobníku a podmienkach 

2016 december - podnet AHRS na Protimonopolný úrad SR

2020 júl - začatie správneho konania PMÚ SR vo veci LITA

2022 február - PMÚ SR vydal rozhodnutie, uložil LITA, autorská spoločnosť pokutu 57 939 €

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...