Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Odporúčania hlavného hygienika SR

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal odporúčanie hlavného hygienika SR na zníženie rizika nákazy a šírenia ochorenia COVID-19, ako aj iných respiračných infekcií.

Jednotlivé postupy majú odporúčací charakter a pomôžu vám znižovať riziko infekcie v špecifických situáciách či prevádzkach.

Odporúčania ku všetkým prevádzkam

(ubytovacie zariadenia, zariadenia verejného stravovania, fitness a wellness centrá, lanové dráhy a vleky, atď.)

Odporúča sa dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • zabezpečiť oznámenie o aktuálne účinných predpisoch,
 • pri vstupe zabezpečiť dezinfekciu rúk alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • vybaviť hygienické zariadenia prevádzky tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zabezpečiť odstupy v radoch min. 2 metre od osôb z inej ako spoločnej domácnosti,
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch s prostriedkami s virucídnym účinkom,
 • zabezpečiť vo vnútornom priestore prevádzok maximálnu možnú cirkuláciu vzduchu,
 • v rámci možností zabezpečiť vzájomný odstup zákazníkov, ktorí nesedia za jedným stolom.

Odporúčania pre hromadné podujatia

Pre hromadné podujatia (HP) v interiéri a exteriéri sa odporúča organizátorovi nasledovné:

 • v prípade organizovania podujatia v exteriéri sa odporúča vyhradiť priestor HP a vyznačiť jeho vstup a výstup,
 • pokiaľ je to možné, zabezpečiť fixné sedenie alebo státie,
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, najmä dotykových plôch, 
 • vybaviť hygienické zariadenia tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zabezpečiť pri vstupe do priestorov HP dezinfekciu rúk,
 • pri vstupe na HP zabezpečiť oznam o nasledovnom:
 1. o aktuálne účinných predpisoch o povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, o odporúčaní prekrytia horných dýchacích ciest, ak takáto povinnosť nie je účinná,
 2. v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) by sa takáto osoba nemala HP zúčastniť,
 3. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia (zvýšená teplota, nádcha, kašeľ, bolesť hlavy a pod.), by táto osoba mala okamžite opustiť miesto HP a telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára,
 4. neodporúča sa podávanie rúk, ani iné fyzické interakcie.
 • pri účasti na HP a pri príchode a odchode dodržiavať rozostupy dva metre medzi osobami mimo spoločnej domácnosti,
 • dostatočne a často vetrať spoločné priestory.

Odporúčania pre prevádzky umelých kúpalísk

Všetkým prevádzkovateľom umelých kúpalísk sa odporúča nasledovné:

 1. obsah voľného chlóru a iných vedľajších produktov dezinfekcie sa odporúča udržiavať pri hornej hranici povolených limitných hodnôt podľa požiadaviek právnych predpisov pre umelé kúpaliská; frekvencia prevádzkovej kontroly týchto ukazovateľov sa zvýši na dvojnásobok,
 2. zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom, hygienické zariadenia prevádzky sa odporúča vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami.

Odporúčania hlavného hygienika SR na prevenciu a zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...