Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Informácie k dočasnému zníženiu sadzby DPH pre reštauračné a stravovacie služby.

Poslaneckým návrhom bol zmenený zákon č.222/2004 Z.Z. v časti týkajúcej sa zníženia sadzby DPH pre vybrané služby.

„Do 31. marca 2023 sa znížená sadzba dane 10 % zo základu dane uplatňuje na prepravu osôb visutými a pozemnými lanovkami a lyžiarskymi vlekmi, na sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení na účely vykonávania športu, na vstupné do umelých kúpalísk39) a na reštauračné a stravovacie služby40).“

Účinnosť zníženia sadzby DPH pre reštauračné služby je v zmysle tohto schváleného návrhu od 1.1.2023 do 31.3.2023. Po tomto termíne zatiaľ platí, že sadzba DPH sa znova zvýši na základnú sadzbu DPH. Zdôrazňujeme, že zatiaľ, keďže v súvislosti so schvaľovaním štátneho rozpočtu pre rok 2023 bolo oznámené, že súčasťou dohody o schválení rozpočtu je aj podmienka trvalého zníženia sadzby DPH pre reštauračné a stravovacie služby. Tento návrh však musí prejsť schvaľovaním v NR SR, a teda ho nemožno považovať za definitívny.

NA STIAHNUTIE: Metodické usmernenie Finančného riaditeľstva SR k uplatňovaniu zníženej sadzby dane v zmysle novely zákona o DPH účinnej od 1. 1. 2023.

I. Pre uplatňovanie zníženej sadzby DPH pre reštauračné a stravovacie služby je dôležitý odkaz 40) v texte paragrafového znenia. Ten odkazuje na vykonávacie nariadenie Rady EÚ o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, článok 6., podľa ktorého:

„1. Reštauračnými a stravovacími službami sa rozumejú služby, ktoré pozostávajú z poskytovania pripraveného alebo nepripraveného jedla alebo nápojov alebo obidvoch, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu, pričom tieto služby sú sprevádzané dostatočne podpornými službami umožňujúcimi okamžitú spotrebu takýchto jedál alebo nápojov. Poskytovanie jedla alebo nápojov alebo obidvoch predstavuje len časť celku, v ktorom prevládajú služby. Reštauračné služby sú poskytovaním týchto služieb v poskytovateľových priestoroch a stravovacie služby sú poskytovaním týchto služieb mimo poskytovateľových priestorov.

2. Poskytovanie pripraveného alebo nepripraveného jedla alebo nápojov alebo obidvoch, bez ohľadu na to, či zahŕňa prepravu, ale bez toho, aby sa poskytovali akékoľvek iné podporné služby, sa nepovažuje za reštauračné ani stravovacie služby v zmysle odseku 1.“

II. Dôležitou informáciou k definícií toho čo sú reštauračné a stravovacie služby je „Rozsudok Súdneho dvora z 23.04.2021, C-703/19 J.K.“, z ktorého vyberáme tieto ustanovenia:

58)         Zo znenia článku 6 uvedeného vykonávacieho nariadenia tak vyplýva, že na účely kvalifikácie zdaniteľného plnenia ako „reštauračné a stravovacie služby“ chcel normotvorca Únie priznať rozhodujúci význam nie spôsobu prípravy jedál alebo ich dodania, ale poskytovaniu súvisiacich služieb, ktoré sprevádzajú poskytovanie pripraveného jedla, pričom tieto služby musia byť dostatočné na zabezpečenie okamžitej spotreby týchto jedál a prevažujúce vo vzťahu k ich poskytovaniu.

59)         Z definície „reštauračných a stravovacích služieb“ uvedenej v článku 6 vykonávacieho nariadenia č. 282/2011 v spojení s judikatúrou pripomenutou v bodoch 52 až 54 tohto rozsudku teda vyplýva, že rozhodujúce kritériá na posúdenie, či služby, ktoré sú spojené s poskytnutím pripraveného jedla, možno považovať za „dostatočne podporné služby“, sa týkajú úrovne služieb ponúkaných spotrebiteľovi.

60 )        V tejto súvislosti Súdny dvor berie do úvahy najmä také skutočnosti, akými sú prítomnosť čašníkov, existencia servisu spočívajúca predovšetkým v odovzdaní objednávok do kuchyne, v neskoršej prezentácii jedál a ich servírovaní zákazníkom na stôl, existencia uzavretých a vykurovaných miestností určených osobitne na konzumáciu dodaných potravín, alebo tiež existencia šatní a toaliet, ako aj poskytnutie riadu, nábytku a príborov (pozri v tomto zmysle rozsudok z 10. marca 2011, Bog a i., C-497/09, C-499/09, C-501/09 a C-502/09, EU:C:2011:135, bod 69).

61)         Po tomto spresnení, ako uviedol generálny advokát v bode 92 svojich návrhov, musí byť uplatnenie týchto kritérií spojené so zohľadnením rozhodnutia spotrebiteľa využívať podporné služby k poskytovaniu jedál alebo nápojov, ktoré sa predpokladá v závislosti od spôsobu predaja jedál

určených na okamžitú konzumáciu.

62)         Ako bolo pripomenuté v bode 49 tohto rozsudku, v prípade komplexných plnení sa totiž prevažujúci prvok plnenia musí určiť z pohľadu spotrebiteľa. Ak sa však spotrebiteľ rozhodne nepoužívať materiálne a ľudské prostriedky poskytnuté zdaniteľnou osobou, tieto prostriedky nie sú pre tohto spotrebiteľa rozhodujúce. Preto sa v tomto prípade treba domnievať, že poskytovanie jedál alebo nápojov nesprevádza žiadna podporná služba a že dotknuté plnenie sa musí kvalifikovať ako dodávka tovaru.

III. Sumarizácia:

Čo sú reštauračné a stravovacie služby?

  • podávanie jedál alebo nápojov (vrátane alkoholických), alebo obidvoch zložiek, pri ktorých sú poskytovateľom týchto tovarov poskytnuté dostatočne podporné služby (priestory, inventár, vybavenie, obsluha, odborné poradenstvo, a pod.)
  • v kontexte podporných služieb, ide o jedno zložené plnenie, ktoré je potrebné kvalifikovať ako poskytnutie služby (prevládajúci prvok plnenia)
  • ak k jedlu alebo nápoju alebo obidvom nie sú takéto služby poskytnuté, ide o dodanie tovaru!

Príklady

sadzba DPH

10%

20%

jedlo alebo nápoj konzumovaný v prevádzke verejného stravovania

X

 

jedlo alebo nápoj   doručené donáškou, konzumované mimo prevádzku verejného stravovania

 

X

jedlo alebo nápoj kúpený v stánku

 

X

jedlo alebo nápoj kúpený v prevádzke verejného stravovania v nákupnom centre a skonzumovane v spoločných priestoroch vyhradených pre konzumentov (tzv. food courty)

X

 

pivo kúpené a vypité v prevádzke verejného stravovania

X

 

jedlo alebo nápoj objednané cez roomservice konzumované na izbe

X

 

jedlo alebo nápoj   z minibaru konzumované na izbe

X

 

NA STIAHNUTIE: Metodické usmernenie Finančného riaditeľstva SR k uplatňovaniu zníženej sadzby dane v zmysle novely zákona o DPH účinnej od 1. 1. 2023.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...