Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Usmernenie k uplatňovaniu zníženej sadzby DPH

Finančné riaditeľstvo SR 19.12.2018 vydalo usmernenie týkajúce sa uplatňovania zníženej sadzby DPH k službám spojených s ubytovaním.

Informácia k uplatňovaniu zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty  na ubytovacie služby 

Zákonom č. 323/2018 Z. z. sa s účinnosťou od 1.1.2019 novelizuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), pokiaľ ide o rozšírenie uplatňovania zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty. Zákon o DPH bol doplnený o novú prílohu č. 7a týkajúcu sa zoznamu služieb so zníženou sadzbou dane. 
Znížená  sadzba  dane  z pridanej  hodnoty  vo  výške  10%  zo  základu  dane  sa  s účinnosťou  od  1.1.2019 uplatňuje  na  ubytovacie  služby  uvedené  v kóde  55  štatistickej  klasifikácie  produktov  podľa  činností  (CPA1). 
 
V kóde 55 CPA sú uvedené nasledovné ubytovacie služby:
 
55.1  Hotelové  a podobné  ubytovacie  služby  
55.2  Turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby
55.3  Prevádzka táborísk, rekreačných a dovolenkových kempov 
55.9  Ostatné  ubytovacie  služby 
 
Základnou sadzbou dane z pridanej hodnoty je podľa § 27 zákona o DPH 20  % zo základu dane. Znížená sadzba  dane  z pridanej  hodnoty  sa  uplatňuje  na  tovary  uvedené  v prílohe  č. 7  a na  služby  uvedené  v prílohe č. 7a  zákona  o DPH.  Ak  sa  má  na  poskytnutú  službu  ubytovania  uplatniť  znížená  sadzba  dane  z pridanej hodnoty, musí ísť o už uvedené ubytovacie služby v kóde 55 CPA.
 
Ubytovacie zariadenia poskytujú popri samotnom ubytovaní rad ďalších služieb, ako napríklad  upratovanie, recepčné služby, raňajky, parkovanie, a podobne. V týchto prípadoch je potrebné posúdiť, či ide o jedno zložené plnenie, na ktoré sa ako celok vzťahuje znížená sadzba DPH. Ako  vyplýva z judikatúry Súdneho dvora EÚ,  pri kombinácii  viacerých  služieb  je  nevyhnutné  posúdiť  každý  jednotlivý  prípad  individuálne  a zobrať  do  úvahy charakteristické vlastnosti alebo okolnosti, za ktorých sa predmetné plnenie poskytuje s cieľom určiť, či ide o dve alebo viac samostatných plnení alebo či ide o jedno plnenie.  K problematike zloženého plnenia vydalo Finančné riaditeľstvo  SR v roku 2016 materiál  s názvom „Uplatnenie dane z pridanej hodnoty pri zdaniteľných obchodoch, ktoré predstavujú jedno zložené plnenie alebo viacero odlišných plnení, v kontexte rozhodnutí Súdneho dvora EÚ“, ktorý  je  zverejnený  na  portáli  Finančnej  správy  v časti  „Daňoví  a colní  špecialisti/Metodické usmernenia/Nepriame dane“.
 
Na posúdenie správneho uplatnenia sadzby dane z pridanej hodnoty má vplyv, či: 
 
- služby poskytované okrem samotného ubytovania úzko súvisia s poskytovanou službou a či predstavujú 
doplnkovú službu k ubytovacej službe, 
 
- sú  služby, ktoré  úzko súvisia s ubytovaním,  zahrnuté v cene  ubytovania,  alebo  sú  platené samostatne
a ide o samostatne poskytované služby,
 
- ich môže využívať každý ubytovaný klient bez toho, aby za ne zvlášť platil, 
 
- sú  súčasťou  ceny  ubytovania  bez  ohľadu  na  to,  či  si  ich  poskytnutie  klient  vyžiadal  alebo  nie,  a bez 
ohľadu na to, či ich využije alebo nie.
 
Príklady  uplatnenia  sadzieb  dane  z pridanej  hodnoty  pri  kombinácii  služieb  v súvislosti  s poskytovanou ubytovacou službou:
 
♦ Upratovanie a recepčné služby
sú súčasťou ubytovacej služby so zníženou sadzbou dane.
 
♦ Ubytovanie  vrátane  poskytnutia  služieb,  ako  je  napríklad  parkovanie,  vstup  do  bazéna  alebo fitnescentra
pre ubytovaných hostí  je súčasťou ubytovacej služby so zníženou sadzbou dane , ak sú tieto služby zahrnuté v cene ubytovania. Ak ubytovacie zariadenie spoplatňuje vstup do bazéna  alebo  fitnescentra pre ubytovaných hostí, potom 
sa uplatní základná sadzba dane na tieto poskytnuté služby.
 
♦ Ubytovanie s raňajkami
Ak  sú  raňajky  zahrnuté  v cene  ubytovania  a ubytovacie  zariadenie  neponúka  možnosť  objednať  si ubytovanie  bez  raňajok,  uplatní  sa  znížená  sadzba  dane  z pridanej  hodnoty  na  ubytovacie  služby vrátane poskytnutých raňajok. Ak je voči zákazníkovi uplatnená samostatná cena za poskytnuté raňajky, v takomto  prípade  sa  uplatní  základná  sadzba  dane  z pridanej  hodnoty  pri  poskytnutí  raňajok,  čo znamená, že sa poskytujú dve samostatné plnenia, a to ubytovacia služba, pri ktorej sa uplatní znížená sadzba dane a stravovacia služba (raňajky), pri ktorej sa uplatní základná sadzba dane.
 
♦ Ubytovanie s polpenziou 
Poskytovanie  stravovacích  služieb  pre  ubytovaných  hostí  býva  rôzne  kombinované.  Ubytovacie zariadenia poskytujú balíky služieb, ktoré zahŕňajú  ubytovanie  s polpenziou  alebo  plnou penziou  alebo ubytovanie  so  stravovaním  podľa  individuálneho  výberu  klienta.  Ak  sa  popri  ubytovaní  poskytuje polpenzia alebo plná penzia, ide o dve samostatné služby – stravovanie a ubytovanie, bez ohľadu na to, že  stravovanie  je  zahrnuté  v cene  ubytovania.  Tieto  služby  existujú  samostatne  a  žiadna  z  nich nepodmieňuje  lepšie  využitie  druhej  služby.  V takomto  prípade  sa  základ  dane  rozdelí  tak,  že  pri ubytovaní sa uplatní znížená sadzba dane a pri stravovaní sa uplatní základná sadzba dane.
 
♦ Wellness pobyty spojené s ubytovaním 
Wellness  služby  zahŕňajú  napríklad  vstup  do  rôznych  bazénov,  do  soľnej  jaskyne,  masáže,  sauny, soláriá  a  podobne.  Keďže  hlavným  cieľom  wellness  pobytu  je  zlepšenie  telesnej  a duševnej  kondície klienta,  a nie ubytovacia služba, nie je možné služby poskytované v rámci  wellnesu zdaňovať zníženou sadzbou dane z pridanej hodnoty. Znížená sadzba dane sa uplatní len na ubytovacie služby, ak nejde o situáciu, ktorá je uvedená pod horeuvedenou druhou zarážkou.  Pokiaľ sa  popri  ubytovaní  poskytuje polpenzia  alebo  plná  penzia,  tieto  stravovacie  služby  podliehajú  základnej  sadzbe  dane  z pridanej hodnoty.
 
Vypracoval: Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
 
Informáciu FR SR si môžete v pdf formáte stiahnuť aj TU.
 
Upozornenie: pre správnu ponuku a predaj ubytovania s raňajkami prípadne ďalšími službami v cene ubytovania odporúčame pozrieť si staršie usmernenie, ktoré bolo vypracované na základe konzultácie so Slovenskou obchodnou inšpekciou, na stiahnutie TU.
 
 
1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93 (Ú. v. EÚ L 145, 4. 6. 2008) v platnom znení.