Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Rekreačné poukazy – ako na to?

Príspevok na rekreáciu alebo rekreačný poukaz je novinkou v slovenskej legislatíve, preto vzniká viacero otázok z jeho aplikácie v praxi. Pre poskytovateľov dôležité služieb sú predovšetkým tieto informácie:

Aké sú oprávnené výdavky zamestnanca na rekreáciu?

Zákonník práce v §152a, odsek 4 určuje nasledujúce služby ako oprávnené výdavky:

„a) služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky,

b) pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky,

c) ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,

d) organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom; za dieťa zamestnanca sa považuje aj dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti.“

Vzťahuje sa čerpanie oprávnených služieb len na samotných zamestnancov, alebo aj na rodinných príslušníkov, ktorí sú na pobyte so zamestnancom?

Zákonník práce v §152a, odsek 5 definuje aj osoby, ktoré môžu čerpať oprávnené výdavky:

„(5) Oprávnenými výdavkami podľa odseku 1 sú aj preukázané výdavky zamestnanca podľa odseku 4 na manžela, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení a inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii.“

Akou formou môže zamestnanec získať príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa?

Príspevok na rekreáciu je legislatívne upravený tak, že jeho zabezpečenie je možné dvoma základnými formami:

  1. bez sprostredkovateľa - preukázaním účtovných dokladov, ktoré vydá ubytovanému hosťovi

( zamestnancovi) ubytovacie zariadenie,

  1. prostredníctvom sprostredkovateľa - a to formou rekreačného poukazu, ktorého definícia bola doplnená do zákona o podpore cestovného ruchu

Ako funguje systém bez sprostredkovateľa?

V princípe postačuje účtovný doklad, ktorý okrem iných informácií musí obsahovať dve dôležité informácie:

  1. priezvisko zamestnanca
  2. dĺžku pobytu, resp. počet prenocovaní

Tieto dve informácie sú kľúčové, pretože slúžia na identifikáciu zamestnanca a splnenie základného kritéria, ktorým je pobyt minimálne s dvomi prenocovaniami.

Najčastejšími účtovnými dokladmi, ktoré vydávajú ubytovacie zariadenia, sú faktúra či doklad z elektronickej registračnej pokladnice.

Ako funguje systém prostredníctvom sprostredkovateľa?

Ide o sprostredkovateľa, ktorý prostredníctvom obchodných dohôd a zmlúv vytvára sieť zamestnávateľov a tzv. akceptačných miest, v ktorých je možné za určené služby platiť osobitným platobným prostriedkom, najčastejšie elektronickou platobnou kartou.

Takýto rekreačný poukaz je osobitný platobný prostriedok alebo obdobný technický prostriedok uchovávajúci majetkovú hodnotu elektronicky, vydávaný limitovaným poskytovateľom podľa osobitného predpisu. Rekreačný poukaz je možné použiť výlučne v Slovenskej republike u poskytovateľov služieb, ktorí majú zmluvný vzťah s limitovaným poskytovateľom podľa osobitného predpisu 9a) vydávajúcim rekreačný poukaz.

Osobitným predpisom, ktorý upravuje podmienky jeho zabezpečenia je zákon č. 492/2009 o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ten definuje zväčša informačné povinnosti pre fyzické a právnické osoby, ktoré vydávajú takýto elektronický platobný prostriedok.

Kto je takýmto sprostredkovateľom?

Môžu nimi byť existujúci emitenti stravných lístkov. Aktuálny vývoj z trhu však ukazuje, že sa vytvárajú a  v budúcnosti budú vytvárať nové produkty a formy sprostredkovania.

Pri rozhodovaní sa, či využiť služby takéhoto sprostredkovateľa, je podstatné zistiť, aké nástroje na prezentáciu vašej ponuky konečnému spotrebiteľovi (zákazníkovi) využíva takýto sprostredkovateľ, a porovnanie nákladov na predaj (napr. províziu) prostredníctvom tohto sprostredkovateľa. Rozhodnutie o využívaní služieb sprostredkovateľa je vašim vlastným rozhodnutím.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...