Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Informácia Finančnej správy k vytvoreniu virtuálnej registračnej pokladnice

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení účinnom od 1.1.2015 (ďalej „zákon o ERP“) zaviedol novú formu evidovania hotovostných tržieb, a to prostredníctvom virtuálnej registračnej pokladnice, ktorej používanie bude bezplatné.

FinSpravaSrZákon o ERP teda dáva určitej skupine podnikateľov prvýkrát od 1. apríla 2015 možnosť výberu, či pri predaji tovaru alebo poskytovaní vymedzených služieb bude používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu.

Podnikateľ virtuálnu registračnú pokladnicu bude môcť použiť:
- až po registrácii na daňovom úrade po vyplnení žiadosti
- a po pridelení kódu virtuálnej registračnej pokladnice.

Žiadosť o vytvorenie virtuálnej registračnej pokladnice bude možné podať daňovému úradu od 2. marca 2015, kedy bude na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR sprístupnený formulár žiadosti o vytvorenie virtuálnej registračnej pokladnice.

Podnikateľ v aplikácii pre virtuálnu registračnú pokladnicu vyplní požadované údaje podľa žiadosti a po vytlačení ju zašle ktorémukoľvek daňovému úradu. Ak podnikateľ vyplnenú žiadosť podáva elektronickými prostriedkami, je povinný dodržiavať podmienky pre elektronickú komunikáciu podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.

Daňový úrad po prijatí žiadosti a kontrole údajov v nej uvedených pridelí kód virtuálnej registračnej pokladnice a zašle podnikateľovi prihlasovacie údaje.

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica
Odbor podpory a služieb pre verejnosť
Február 2015