Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Hotelieri vyzvali ministra kultúry k činnosti

Hotelieri vyzvali ministra kultúry na riešenie nevyhovujúceho stavu v oblasti autorskoprávnej ochrany z pohľadu používateľov diel.

p.t. Marek Maďarič
Minister kultúry
Bratislava, 5.5.2015

Vážený pán minister,

obraciam sa na Vás v mene majiteľov a prevádzkovateľov ubytovacích a stravovacích zariadení združených vo Zväze hotelov a reštaurácií SR, ktorí v zmysle platného Autorského zákona vystupujú ako používatelia autorských práv.

Ministerstvo kultúry SR v zmysle tohto zákona udeľuje oprávnenie organizáciám kolektívnej správy na výkon kolektívnej správy práv vo vymedzenom odbore použitia predmetov ochrany, pričom v zmysle autorského práva vykonáva dohľad nad činnosťou organizácií kolektívnej správy (ďalej len OKS), ktorým takéto oprávnenie udelilo.

Ministerstvo kultúry SR udelením viacerých oprávnení organizáciám kolektívnej správy pre rovnaký predmet ochrany práva prispelo k tomu, že situácia pre používateľov je značne neprehľadná. Títo používatelia prakticky nemajú možnosť v praxi zistiť, ktorá OKS zastupuje ktorých autorov, a teda s ktorou OKS majú uzavrieť licenčnú zmluvu. Domnievame sa, že schopnosť exaktne pomenovať autorov, ktorých zastupujú, nedokážu v čase uzatvárania licencie preukázať ani samotné OKS. Súčasná situácia okrem iného zbavuje OKS povinnosti preukazovať koho zastupujú, a presúva túto povinnosť na používateľov.
Sme nútení skonštatovať, že ani súčasný návrh nového Autorského práva nepredstavuje zmenu uvedeného stavu.
V danej súvislosti Vás zároveň žiadame zabezpečiť v súčinnosti s ostatnými dotknutými orgánmi kontrolu sadzobníkov jednotlivých OKS zameranú na primeranosť výšky odmien stanovených jednotlivými OKS v porovnaní s rozsahom ich oprávnenia, a rovnako tak samotnú štruktúru sadzobníkov. Na základe našich zistení považujeme výšku autorských odmien pre ubytovacie a stravovacie zariadenia za neprimeranú! Udelením viacerých oprávnení pre rovnaký predmet ochrany autorských práv dochádza podľa nášho názoru k duplicitnému plateniu za použitie licencie zo strany používateľov.

Žiadame Vás, aby ste osobitnú pozornosť venovali rozhodnutiu Európskeho súdneho dvora vo veci SGAE c/a Rafael Hoteles SA zo dňa 7. decembra 2006, závery ktorého nezohľadňujú vo svojich sadzobníkoch viaceré OKS, ktorým bolo udelené oprávnenie zo strany Ministerstva kultúry SR, resp. jeho závery zohľadňujú jednostranne. V neposlednom rade kroky niektorých OKS v ostatnom čase evokujú podozrenie, že svoje dominantné postavenie zneužívajú.

Zväz hotelov a reštaurácií SR venoval vždy značný priestor problematike dodržiavania všeobecne záväzných predpisov zo strany svojich členov, ochranu autorských práv nevynímajúc. Výrazne sa však zasadzoval za to, aby dané zákony a ostatné všeobecne záväzné predpisy primerane zaťažovali podnikateľské subjekty v našej branži. Súčasný stav aplikovaný v podmienkach platného Autorského zákona však výrazne nielen znevýhodňuje, ale aj administratívne zaťažuje používateľov z radov ubytovacích a stravovacích zariadení. S poľutovaním musíme konštatovať, že ani súčasne pripravené znenie nového návrhu Autorského zákona v tomto smere nepredstavuje pre našu členskú základňu odstránenie vyššie uvedených negatív.

Žiadame Vás preto o prijatie opatrení, ktoré prispejú k zmene súčasného stavu. Zároveň Vás chceme uistiť, že sme pripravení na konštruktívnu komunikáciu a dialóg.

S pozdravom

JUDr. Patrik Bočkay
prezident Zväzu hotelov a reštaurácií SR

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...