Zmeny v knihe ERP

\| Vytlačiť \|

Finančné riaditeľstvo vydalo v júli 2015 nové metodické usmernenie v súvislosti so zmenami pri uvádzaní údajov v knihe ERP s účinnosťou od 1.4.2015 a 1.7.2015. Ide o zmeny vo vzore knihy ERP v prílohe č. 3 zákona č. 289/2008 Z. z. o ERP. Cieľom usmernenia je vyjasnenie a zjednotenie aplikovaného postupu v prípade aktuálne používaných kníh ERP.

Zmeny údajov

Od 1.4.2015 došlo k zmene v časti ZÁZNAMY SERVISNEJ ORGANIZÁCIE , pričom slová „akreditovanou osobou“ sa nahradili slovami „Colným úradom Bratislava“.

Od 1.7.2015 musí podnikateľ v časti IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE – Údaje o servisnej organizácii vyplniť okrem základných identifikačných údajov o servisnej organizácii aj DIČ servisnej organizácie, pričom popis musí znieť nasledovne „Obchodné meno, adresa trvalého pobytu a daňové identifikačné číslo fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a daňové identifikačné číslo právnickej osoby“.

Aktuálne využívané knihy ERP

Aktuálne používané knihy ERP môže podnikateľ používať aj naďalej, pričom je ale potrebné doplniť informácie podľa nového vzoru, a to prelepením pôvodného popisu jeho platným znením alebo ručným dopísaním chýbajúcich informácií.

Ak podnikateľ bude používať aktuálnu knihu ERP a neupraví údaje, bude v prípade daňovej kontroly upozornený a vyzvaný na odstránenie tohto nedostatku. Ak tak neučiní ani na základe výzvy daňového alebo colného úradu, bude mu uložená pokuta za správny delikt.

Usmernenie si prečítajte tu.

\| Vytlačiť \|