Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Spolupráca zväzu so strednými odbornými školami

Odborné vzdelávanie študentov stredných odborných škôl je jednou z priorít Zväzu hotelov a reštaurácií SR.  V nadväznosti na naše aktivity so zavádzaním duálneho vzdelávania do praxe, chceme rozvíjať a uplatňovať ďalšie kompetencie, ktoré majú zamestnávatelia. Cieľom je zvýšenie odbornej úrovne a  kvality prípravy študentov i aktívna spolupráca zamestnávateľov so školami.

V rámci Zväzu cestovného ruchu SR sme s kolegami pripravili platformu (pracovnú skupinu), ktorá bude pripravovať tieto aktivity.

Jej členmi sú:

  • Radúz Dula- - Zväz hotelov a reštaurácií SR
  • Eva Polašková - Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • Marian Bilačič- Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu 
  • Marek Harbuľák – Zväz cestovného ruchu SR

Hlavné aktivity pracovnej skupiny v oblasti odborného vzdelávania:

  • príprava revízie učebných a študijných odborov na školách v oblasti cestovného ruchu (spolu 18 odborov, napr. kuchár, čašník, hotelová akadémia, management regionálneho cestovného ruchu a podobne),
  • tvorba vzorových vzdelávacích plánov pre všetky odbory v oblasti cestovného ruchu
  • vytvorenie platformy spolupráce medzi zamestnávateľom - školou a žiakom (rodičom) na nábor žiakov do systému duálneho vzdelávania
  • revízia Centier odborného vzdelávania a prípravy (COVP)
  • vytvorenie vzorových odporúčaných osnov pre záverečné a maturitné skúšky absolventov stredného odborného vzdelávania

Úlohy budeme riešiť postupne tak, aby v horizonte projektu (3 roky) došlo k priblíženiu obsahu vzdelávania  potrebám trhu práce, aby sa žiaci učili viac pre prax - čo požaduje väčšina zamestnávateľov. Samozrejme, pri realizácií týchto cieľov chceme zapájať aj stredné odborné školy. Preto sme na 3.7.2017 zvolali do Žiliny stretnutie zo zástupcami stredných odborných škôl. Cieľom stretnutia bolo predstavenie činnosti a cieľov tejto pracovnej skupiny a výzva na zapojenie sa do jednotlivých aktivít.

Stretnutia sa zúčastnilo 58 zástupcov z 34 stredných odborných škôl z celého Slovenska.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...