Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Zrážková daň - novela zákona o dani z príjmov

Vážení členovia,

v súvislosti s novelou zákona o dani z príjmov, ktorá okrem iného zavádza povinnosti digitálnym platformám zriadiť stálu prevádzkareň a ktorá v prípade, že tieto platformy tento úkon nespravia, ukladá povinnosti ubytovacím zariadeniam ako zrážkovú daň z fakturovaných súm od týchto platforiem,

Vás chcem informovať, že včera nám bolo doručené oznámenie od Finančnej Správy SR, ktoré nájdete tu. Toto oznámenie považujeme za nedostatočné, nezodpovedá mnohé podstatné otázky týkajúce sa toho, čo má byť predmetom zrážkovej dane, za ktoré služby, atď.

Zároveň Vás chceme informovať, že dňa 13.2.2018 budeme mať stretnutie na Ministerstve financií SR, na ktorom chceme získať čo najviac odpovedí a budeme sa dožadovať vytvorenia metodického pokynu, podľa ktorého bude možné postupovať. Odporúčame Vám preto počkať s úhradou uvedených faktúr digitálnym platformám (ako booking.com, Expedia a iným) do uvedeného dátumu. Veríme, že po uvedenom stretnutí Vám budeme vedieť poskytnúť potrebné informácie a odpovede na najčastejšie otázky. V tejto súvislosti informujeme, že lehota na zaplatenei zrážkovej dane je v zmysle zákona 15.2.2018.

AKTUALIZOVANÉ 14.2.2018

Na základe informácií z rokovania na MF SR a vysvetlení vyplýva, že ubytovacie zariadenie

- si musí pred úhradou provízie zo sprostredkovaného ubytovania digitálnej platforme overiť, či má daná spoločnosť na Slovensku zriadenú stálu prevádzkareň. Toto môže zistiť tak, že ho partner, teda digitálna platforma o tomto kroku informuje. Ak tak nespraví, môže si túto skutočnosť daňovník (ubytovacie zariadenie) overiť u príslušného správcu dane. Správca dane je povinný mu túto informáciu poskytnúť. Podľa vyjadrenia MF SR za daňovníka to nemôže spraviť ZHR SR, z dôvodu uplatňovania daňového tajomstva, môže tak spraviť len daňovník a ten následne môže dať súhlas zväzu na poskytnutie tejto informácie.

- má ubytovacie zariadenie povinnosť odvádzať zrážkovú daň v prípade, že:

  1. Digitálna platforma nemá zriadenú stálu prevádzkareň na Slovensku
  2. Uplatňuje si náklady na sprostredkovanie od digitálnej platformy ako daňový náklad
  3. Výška zrážkovej dane sa odvíja od toho, či daná digitálna platforma má sídlo v krajine s ktorou je uzatvorená zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia (sadzba 19%) alebo má sídlo v krajine, s ktorou nie je uzatvorená zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia (sadzba 35%). Zoznam krajín, s ktorými má Slovensko uzatvorenú zmluvu o dvojitom zdanení je zverejnený na webovom sídle MF SR a je k dispozícií aj na tomto odkaze

- Ak si digitálna platforma zriadi stálu prevádzkareň z vlastnej vôle, alebo bude zriadená z úradnej moci, ubytovacie zariadenia nemajú povinnosť odvádzať zrážkovú daň správcovi dane.

Zároveň je potrebné upozorniť aj na samotné zmluvné vzťahy a všeobecné obchodné podmienky k týmto zmluvám, ktoré majú ubytovacie zariadenia uzatvorené s digitálnymi platformami, predovšetkým s OTA (online travel agency). Tieto môžu obsahovať aj ustanovenia, ktoré v prípade uplatňovania akýkoľvek poplatkov či daní vyplývajúcich z obchodného vzťahu môžu ísť na ťarchu ubytovacieho zariadenia.

Kompletnú informáciu zo stretnutia si môžete stiahnúť na TOMTO ODKAZE.

 

Marek Harbuľák
generálny manažér

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...