Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Reakcia na oslovenie SOZA k niektorým členom

Nie je žiaden dôvod na pochybnosti, ktoré sa snaží SOZA vniesť medzi členov našej asociácie.

Vážení členovia Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska,

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) bola v posledných dňoch kontaktovaná viacerými členmi s informáciou, podľa ktorej Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA) doručuje prostredníctvom e-mailovej komunikácie členom AHRS správu označenú ako „Ponuka riešenia v situácii neuzatvorenej licenčnej zmluvy“.

Vzhľadom na skutočnosť, že SOZA v e-mailovej správe jednostranne a cielene prezentuje členom nesprávne, zavádzajúce a skresľujúce informácie (resp. informácie vychádzajúce pravdepodobne z nesprávneho právneho názoru SOZA) týkajúce sa aktivít, ktoré v prospech svojich členov realizovala AHRS, dovoľujeme si v krátkosti reagovať na najpodstatnejšie z nich.

SOZA, okrem iného, vo svojej e-mailovej správe uvádza:

„Keďže AHRS (v čase podania žaloby Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky, ďalej ako „ZHRSR“) nebola aktívne legitimovaná k podaniu žaloby o určenie obsahu zmluvy a zároveň neboli splnené ďalšie podmienky stanovené Autorským zákonom, na členov AHRS, na základe právneho názoru SOZA, nemožno vztiahnuť ustanovenie o tzv. súdnej licencii a k použitiu hudobných diel dochádza neoprávnene, t.j. bez licencie alebo iného právneho dôvodu.“

AHRS ako asociácia združujúca používateľov bola a aj je podľa Autorského zákona oprávnená na podanie žaloby o určenie obsahu kolektívnej licenčnej zmluvy vo vlastnom mene v prospech svojich členov, a teda disponuje aktívnou vecnou legitimáciou. Tvrdenia SOZA v tomto ohľade pravdepodobne vychádzajú z nesprávneho právneho názoru alebo sú členom AHRS podsúvané zámerne.

Autorský zákon pre prípad, ak k dohode o obsahu kolektívnej licenčnej zmluvy a/alebo o obsahu kolektívnej zmluvy o primeranej odmene medzi zmluvnými stranami nedôjde, umožňuje požadovať určenie obsahu kolektívnej licenčnej zmluvy [§ 165 ods. 1 písm. c) Autorského zákona].

AHRS je právnickou osobou združujúcou osoby, ktoré za súčasnej existencie splnenia podmienok vyplývajúcich z Autorského zákona možno považovať za používateľov (§ 165 ods. 1 Autorského zákona) predmetov podliehajúcich autorskoprávnej ochrane, a to práve spôsobom „verejný prenos predmetu ochrany“. Z dôvodu svojho postavenia je preto práve a výlučne AHRS oprávnená vo vlastnom mene a na účet svojich členov uzatvárať tzv. kolektívne licenčné zmluvy (§ 77 ods. 1 Autorského zákona), pričom kolektívne licenčné zmluvy nie sú oprávnení uzatvárať samotní členovia AHRS.

Ak zákon v prípade nedosiahnutia dohody o obsahu takejto kolektívnej licenčnej zmluvy umožňuje podanie žaloby o určenie obsahu kolektívnej licenčnej zmluvy, oprávnenie podať takúto žalobu môže mať a má práve a výlučne ten subjekt, ktorý je oprávnený kolektívne licenčné zmluvy uzatvárať. Týmto subjektom je v tomto prípade výlučne AHRS.

Rovnako nepravdivé a zavádzajúce sú informácie SOZA o tom, že neboli splnené ani ďalšie podmienky stanovené Autorským zákonom pre vznik zákonného oprávnenia používať predmety ochrany v čase od podania žaloby o určenie obsahu kolektívnej licenčnej zmluvy do právoplatného rozhodnutia súdu o podanej žalobe.

Autorský zákon pre vznik tejto špecifickej „zákonnej licencie“ stanovuje nasledovné podmienky:

  • podanie žaloby o určenie obsahu kolektívnej licenčnej zmluvy,
  • preukázanie organizácii kolektívnej správy notárskou zápisnicou, že došlo k uloženiu peňažných prostriedkov za použitie predmetov ochrany do notárskej úschovy, a to najmenej raz za tri mesiace.

Žaloba o určenie obsahu kolektívnej licenčnej zmluvy bola podaná navyše voči všetkým organizáciám kolektívnej správy vrátane SOZA (nie len voči SOZA), ako budúcim účastníkom jednej „one – stop – shop“ kolektívnej zmluvy, ktorej obsah určí súd, a to na Okresný súd Bratislava I  dňa 23.04.2018. Konanie o nej je súdom vedené pod sp. zn. 4Ca/1/2018.

AHRS zároveň ku dňu 23.07.2018 preukázala uloženie peňažných prostriedkov za použitie predmetov ochrany do notárskej úschovy jednotlivými členmi AHRS voči všetkým organizáciám kolektívnej správy zastúpenými pri spoločnom výkone kolektívnej správy SOZ-ou, a to doručením notárskych zápisníc presne v zákonom predpokladanej lehote.

Obe zákonné podmienky, potrebné pre vznik zákonnej licencie, boli teda riadne a preukázateľne splnené a tvrdenia SOZA o tom, že k ich splneniu neprišlo sú nepravdivé.

Členovia, ktorí zložili do notárskej úschovy peňažné prostriedky v súvislosti s prebiehajúcim sporom vedeným Okresným súdom Bratislava I, splnili podmienky zákonnej licencie a predmety ochrany vo svojich zariadeniach používajú odo dňa podania žaloby, t.j. od 23.4.2018 oprávnene. Keďže im oprávnenie už vzniklo, a to vo vzťahu nielen ku SOZA, ale aj LITA, OZIS, SLOVGRAM a SAPA, nie je do právoplatného skončenia súdneho konania o žalobe podanej AHRS potrebné uzatvorenie licenčnej zmluvy s týmito organizáciami kolektívnej správy.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...