Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Pozitívny vývoj súdnych sporov s LITA

Súdy v Banskej Bystrici už zamietli tri žaloby LITY v celom rozsahu. V ďalších sporoch priznali len čiastočný nárok, čo môže predznamenať postupný zvrat v rozhodovacej činnosti súdov v prospech členov.

Vážení členovia,

touto cestou si Vás, v nadväznosti na udalosti predchádzajúcich dní, dovoľujeme s potešením informovať o najnovšom vývoji niektorých súdnych sporov o vydanie bezdôvodného obohatenia, ktorých iniciátorom je LITA, autorská spoločnosť a ktorých sporovou stranou (žalovaným) sú aj mnohí z Vás.

Okresný súd Banská Bystrica ako v súčasnosti jeden z troch špecializovaných súdov v Slovenskej republike, do ktorého príslušnosti patrí rozhodovanie autorsko-právnych sporov, už v troch prípadoch žalobu LITA, smerujúcu proti členom našej asociácie, zamietol a to v celom rozsahu.

Urobil tak i napriek doterajšiemu, takmer konštantnému postupu iných súdov SR v obdobných sporoch, keď nároky LITA tieto súdy posúdili ako oprávnené.

Súd výslovne uviedol, že doterajšiu rozhodovaciu prax iných súdov SR pozná, avšak ju nepovažuje za správnu. Zároveň uviedol, že vzhľadom na nezávislosť súdnej moci sa cíti byť nezávislý od názorov iných sudcov. Pri vyhlasovaní zamietavých rozsudkov sa súd jednoznačne postavil na stranu členov našej asociácie, keď všetky argumenty, ktoré už viac ako 2 roky odporúčame našim členom v sporoch s LITA uplatňovať, uznal súd za dôvodné a správne.

Tiež možno spomenúť, že v ďalších dvoch súdnych konaniach, iný zákonný sudca na Okresnom súde Banská Bystrica vydal rozsudky, ktorými žalobe LITA v podstatnej časti nevyhovel a nárok posúdil ako dôvodný len v rozsahu 22%. Pri svojom rozhodnutí pritom vychádzal z porovnávacej analýzy licenčných poplatkov v iných štátoch Európy, ktorú práve pre našu asociáciu realizovala spoločnosť KMPG.

V ďalšej veci vedenej proti nášmu členovi na Okresnom súde Bratislava I súd tiež nekonal tak, ako LITA navrhovala či očakávala a naopak, prerušil konanie, a to až do času, kým Protimonopolný úrad Slovenskej republiky neposúdi dôvodnosť oznámenia našej asociácie o podozrení na porušovanie pravidiel hospodárskej súťaže zo strany LITA neférovými cenovými praktikami voči Vám – našim členom.

Zákonný sudca vo vyššie zmienenom spore uviedol, že nemožno priznať LITA nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia, pokiaľ by vychádzal z konania, ktoré je v rozpore s pravidlami poctivého konania v rámci vzájomných právnych vzťahov medzi LITA a ubytovacím zariadením.

Sme presvedčení, že práve vyššie zmienené skutočnosti sú dôkazom nielen toho, že argumenty, ktoré Vám odporúčame v rámci súdnych konaní uplatňovať sú od počiatku dôvodné a legitímne, ale zároveň veríme, že ide aj o počiatočný signál, ktorý môže predznamenať postupný zvrat v rozhodovacej činnosti súdov v prospech prevádzkovateľov ubytovacích zariadení.

 

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...