Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Pripravujeme pre vás

Blíži sa účinnosť viacerých novelizovaných zákonov, a preto pre vás pripravujeme informácie a usmernenia, ako ich aplikovať v praxi v podmienkach hotelov, penziónov a reštaurácií.

Znížená DPH na ubytovacie služby od 1.1.2019 - stanovisko a usmernenie

V súvislosti s aplikáciou zníženej sadzby dane v ubytovacích zariadeniach od 1. 1. 2019 pripravujeme žiadosť na príslušné inštitúcie o stanovisko a výklad k uplatňovaniu zníženej sadzby, aj na služby zahrnuté v ubytovacej službe. Zákon o DPH, ktorým sa zavádza znížená sadzba DPH na ubytovacie služby bol po schválení v NR SR podpísaný aj prezidentom SR, ale do stredy, t.j. 14. 11. ešte nebol zverejnený v Zbierke zákonov.

Žiadosť o stanovisko budeme predkladať ihneď po jeho zverejnení. Následne pripravíme usmernenie k uplatňovaniu zníženej sadzby DPH.

Autorský zákon a jeho uplatňovanie v roku 2019

Novela Autorského zákona, ktorú sme iniciovali, bola publikovaná v Zbierke zákonov pod číslom 306/2018. Prezídium AHRS sa na novembrovom zasadnutí, ktoré sa koná 21. 11. 2018 v Hoteli Kaskády, bude zaoberať návrhmi na ďalší postup pri uplatňovaní zmien v sadzobníkov a pri uzatváraní licenčných zmlúv s organizáciami kolektívnej správy pre rok 2019. V nadväznosti na výstupy zo zasadnutia Prezídia, sekretariát bude informovať o odporúčaniach a návrhoch na vysporiadanie povinností voči OKS pre rok 2019.

Rekreačné poukazy

Novelu zákona o podpore cestovného ruchu, ktorou sa zavádza príspevok na rekreáciu a tzv. rekreačné poukazy, nebol podpísaný prezidentom SR. Návrh novely sa preto vracia na opätovné prerokovanie do Národnej rady SR. Predpokladáme jeho prerokovanie v rámci programu schôdze Národnej rady, ktorá by sa podľa schváleného plánu mala začať 27. 11. 2018. Očakáva sa opakovaná vládna podpora a schválenie návrhu zákona, rovnako by mala zostať zachovaná účinnosť tejto novely od 1. 1. 2019.

V súvislosti s opakovaným prerokovaním návrhu zákona v NR SR odporúčame členom, aby zvážili akékoľvek uzatváranie zmlúv či dohôd zameraných sa sprostredkovanie rekreačných poukazov.

K tejto problematike, rovnako ako aj k ďalším legislatívnym zmenám, pripravujeme prehľadnú informáciu, ktorá bude obsahovať všetky podstatné informácie o spôsobe zabezpečenia príspevku na rekreáciu, uplatňovaní rekreačných kariet s dôrazom na čo najefektívnejšiu formu pre hotely a penzióny.

Seminár - legislatívne zmeny od 1.1.2019

Začiatkom decembra pre vás pripravujeme seminár zameraný na novinky v legislatíve, ktoré nás čakajú od roka 2019: Znížená sadzba na DPH, Zákon o zájazdoch a spojených cestovných službách (potrebujete si založiť od januára CK?), Autorský zákon, Príplatky za nočnú a víkendovú prácu v roku 2019 a ďalšie témy. Presný termín, miesto, ako aj registrácia bude zverejnená už čoskoro.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...