Kontaktná osoba

Ing. Mariana Chudíková, riaditeľka

+421 57 775 2394
skolahahe@gmail.com
www.hahe.edupage.org

Fakturačné údaje

Hotelová akadémia
Štefánikova 28
066 01 Humenné

IČO: 17078393
DIČ: 2021217231

Hotelová akadémia

Hotelová akadémia Humenné

Predstavenie školy

Hotelová akadémia poskytuje stredoškolské štúdium ukončené podľa jednotlivých odborov maturitnou skúškou, výučným listom alebo aj maturitnou skúškou s výučným listom. Škola v posledných rokoch prechádza výraznou premenou. Postupne sa zbavuje klasických foriem vyučovania a stáva sa modernou školou, kde žiak nie je iba objektom učiteľovho pôsobenia, ale stáva sa významným a doceneným subjektom. Žiak je chápaný ako osobnosť, z čoho potom vyplýva individuálny prístup pedagógov k jeho osobitostiam a špeciálnym potrebám. Žiak má vytvorené podmienky, aby si nadobudnuté odborné vzdelanie ďalej dopĺňal ako absolvent na trhu práce alebo štúdiom na vysokej škole. Absolvent školy je kvalifikovaný stredoškolsky vzdelaný pracovník so širokým odborným profilom a všeobecným vzdelaním, schopný vykonávať odborné činnosti a riešiť problémy v rôznych formách podnikateľských subjektov hotelierstva a spoločného stravovania. Je schopný samostatne podnikať v hotelových a reštauračných službách, vykonávať práce, súvisiace s riadením činnosti  prevádzky reštauračného stravovania, účelového stravovania a prechodného ubytovania.  Zvláda jednoduchú a zložitú obsluhu hostí v zariadeniach spoločného stravovania pri bežných prevádzkach a pri slávnostných príležitostiach. Vie pripraviť odbytové strediská  a ovláda všetky práce spojené so stolovaním. Ovláda práce spojené s prípravou pokrmov, pozná zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vie odborne komunikovať so zákazníkom. Aby škola zatraktívnila proces vzdelávania spolupracujeme so vzdelávacími inštitúciami a profesijnými organizáciami doma i v zahraničí.

Aktuálne odbory

Zoznam aktuálnych učebných a študijných odborov:

 • 6323 K hotelová akadémia
 • 6445 K kuchár
 • 6444 K čašník, servírka

Partneri školy

Zoznam partnerov školy:

 • Hotel Karpatia, Humenné
 • Hotel Slovan, Tatranská Lomnica
 • Hotel Alibaba, Humenné
 • Kúpele Nový Smokovec
 • Reštaurácia Zerro, Humenné
 • Eurohotel Laborec, Medzilaborce
 • Pizza Bowling, Humenné
 • Reštaurácia Premier, Humenné
 • Reštaurácia U poľovníka, Humenné