Katedra manažmentu v turizme a hotelierstve

Kontaktná osoba

Doc. Ing. Katarína Stachová, PhD., vedúca katedry

+421 903 017 573

katarina.stachova@ucm.sk
https://www.ucm.sk/sk/manazment-v-turizme-a-hotelierstve

Fakturačné údaje

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Inštitút manažmentu

Námestie J. Herdu 2
917 01 Trnava

IČO: 36078913
DIČ: 2021385861
IČ DPH: SK 2021385861

Vysoká škola

Predstavenie školy

Katedra Manažmentu v turizme a hotelierstve, Inštitút manažmentu, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Katedra Manažmentu v turizme a hotelierstve je súčasťou Inštitútu manažmentu ktorý pôsobí na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Na katedre Manažmentu v turizme a hotelierstve je akreditovaný študijný program s rovnomenným pomenovaním a je priradený k študijnému odboru Ekonómia a manažment 3.3.15 Manažment. Našim cieľom je vychovávať absolventov, ktorí disponujú kompetenciami pôsobiť na pozícii stredného a vrcholového manažmentu v oblasti turizmu a hotelierstva, alebo si založiť podnik v danej oblasti zamerania programu. Vychovávame originálnych a autentických odborníkov v profesii manažér, ktorí disponujú znalosťami a zručnosťami zo všeobecného manažmentu avšak v kontexte zamerania programu na turizmus a hotelierstvo. Jednotlivé manažérske zručnosti študenti nadobúdajú v konkrétnych predmetoch programu a následne si svoju zručnosť a schopnosť overujú v praxi počas práce na semestrálnych projektoch I-IV (realizuje vlastný nápad a to od zrodu (na papieri) po prax (realizácia)).

Aktuálne odbory

Aktuálne študijné odbory

Študijný program Manažmentu v turizme a hotelierstve, zaradený v študijnom odbore Ekonómia a manažment.

Uplatniteľnosť absolventov

Absolventi študijného odboru Ekonomika a manažmentu sú na základe analýzy Trendy práce z roku 2019, uplatniteľný na úrovni cca 90 %. Vzhľadom na skutočnosť, že prvý študenti nášho programu MvTH nastúpili na štúdium v AR 2020/2021 nedisponujeme konkrétnymi číslami ich uplatniteľnosti, avšak predpokladáme ich vysokú uplatniteľnosť, ktorá vyplýva z nastavenia programu. Absolvent programu môže kvalifikovane a komplexne riadiť chod a rozvoj podnikov pôsobiacich v oblasti turizmu, bude vedieť vytvoriť a riadiť vlastný projekt, získať a vybrať si preň zamestnancov s potenciálom rozvoja, efektívne ich riadiť, hodnotiť a motivovať v kontexte s cieľom projektu, môže taktiež pracovať na strednej úrovni riadenia vo verejnej a štátnej správe na odboroch a referátoch cestovného ruchu, regionálneho rozvoja, v oblastných a krajských organizáciách cestovného ruchu, turistických a informačných centrách, v regionálnych rozvojových agentúrach ale taktiež je schopný samostatne v danej oblasti podnikať.

Partneri školy

Zoznam partnerov školy:

  • IBM
  • Slovak Business Agency
  • Hotel Holiday Inn **** Trnava
  • Slovenská asociácia akademikov pre personálny manažment
  • Slovenská spoločnosť pre kvalitu
  • Česká společnosť pro jakost
  • Slovenská asociáciou pre kvalitu