Projektová činnosť AHRS

Asociácia sa pri dosahovaní svojich cieľov zapája do viacerých projektov, ktoré prinášajú argumentačnú bázu pre rozhodovanie o smerovaní celého sektora. Na tejto podstránke prinášame aktuálne prebiehajúce projekty.

Obchodná fakulta Ekonomickej Univerzity v Bratislave

Katedra cestovného ruchu (EUBA) - zber dát

Za účelom spracovania komplexnej systematickej štúdie zameranej na získanie rozsiahlych poznatkov o vplyve vybraných globálnych kríz 21. storočia na podnikateľské subjekty a podnikateľské prostredie Vás prosíme o spoluprácu pri vyplnení dotazníku.

Údaje v dotazníku sú zbierané anonymne a budú využité len na vedecké účely s cieľom navrhnúť odporúčania pre príslušné ministerstvá v oblasti podpory podnikania v krízových situáciách pre prípad nastania obdobnej krízy. Úlohou návrhov bude flexibilnejšie a rýchlejšie nastavenie foriem pomoci podnikateľom. Viac detailov …

AHRS

Katedra cestovného ruchu (UMB) - zber dát

Prieskum sa zameriava na využívanie údajov (informácií) podnikmi cestovného ruchu v neistých situáciách (pandémia, energetická kríza, inflácia, nestabilita podnikateľského prostredia). Odpovede sú anonymné, získané informácie poslúžia iba na preskúmanie využívania údajov podnikmi cestovného ruchu.

Dotazník je súčasťou riešenia vedeckého projektu VEGA 1/0136/23 „Od odolnosti k udržateľnosti: vplyv údajov na udržateľný a konkurencieschopný rozvoj cestovného ruchu“, ktorý sa rieši na Katedre cestovného ruchu Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Projekt bol vyvolaný nízkou dostupnosťou informácií s potenciálom uľahčiť rozhodovanie a plánovanie v sektore cestovného ruchu na Slovensku.

Cestovný ruch na Slovensku je ovplyvňovaný viacerými zmenami z ekonomického, politického, alebo environmentálneho prostredia. Sektor cestovného ruchu je zároveň chudobný na údaje. Slovenským podnikom, manažérskym organizáciám aj odvetvovým združeniam cestovného ruchu chýbajú vhodné informácie, ktoré by im uľahčili rozhodovanie a plánovanie. Nedostatok údajov tak podkopáva odolnosť podnikov a cieľových miest cestovného ruchu. Správne údaje podmieňujú vhodné a včasné reakcie, podnecujú konkurencieschopnosť a posilňujú vyjednávaciu a argumentačnú schopnosť aktérov v cestovnom ruchu.

Prieskum realizuje projektový tím na Katedre cestovného ruchu Ekonomickej fakulty UMB.
Prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD. (profesorka)
 
Univerzita Matej Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, Katedra cestovného ruchu
Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
 

Priemerný čas dokončenia je 15 – 20 minút.

Ďakujeme Vám