Hodnotiaca komisia

Hodnotiacu komisiu menuje prezident alebo viceprezident AHRS. Účastníci súťaže nesmú byť členmi komisie. Hodnotiaca komisia na základe kritérií súťaže a  z ďalších, vopred určených zdrojov, vyhodnotí nominovaných manažérov a hotely pridelením bodov. Na základe ohodnotenia komisie sa zostaví zoznam finalistov podľa najvyššieho počtu dosiahnutých bodov. Víťazov v  jednotlivých kategóriách určí verejné hlasovanie, ktoré potrvá do 30. 09. 2024 príslušného roka, najneskôr však do 14 dní pred konaním Jesenného stretnutia hotelierov. Výhercovia verejného hlasovania získajú titul podľa príslušnej kategórie, v ktorej súťažili. Vyhlásenie výsledkov súťaže sa koná počas Jesenného stretnutia hotelierov.

Podmienky súťaže HOTELIER ROKA

Nominovaný účastník  v kategórii HOTELIER ROKA predloží:

 • vybrané ekonomické ukazovatele za uplynulý kalendárny rok za zariadenie, v ktorom pôsobí
 • vyplnený profesijný životopis v požadovanom formáte
 • motivačný list
 • čestné prehlásenie o plnení si záväzkov voči zamestnancom, dodávateľom, štátu, štátnym organizáciám, zdravotnými poisťovniam a sociálnej poisťovni a o úplnosti a správnosti údajov

Nominovaný účastník súťaže musí v profesijnom životopise a motivačnom liste preukázať:

 • pôsobenie v zariadení, za ktoré sa uvádzajú ekonomické výsledky, po dobu min. 2 rokov
 • dlhodobé manažérske skúsenosti v oblasti hotelierstva, min. 5 rokov v riadení hotela
 • dosahovanie dlhodobých výborných výsledkov v riadení hotelov
 • etické a morálne zásady
 • podporu ekologického manažérskeho prístupu
 • plnenie si záväzkov voči štátu, zamestnancom, dodávateľom
 • členstvo a aktívne pôsobenie v profesijnej organizácii, oblastnej organizácii, alebo inej organizácii so zameraním alebo podporou služieb cestovného ruchu a profesie
 • zapájanie sa do činnosti na podporu hotelierstva
 • preukázanie profesijného ocenenia za výsledky svojej práce
 • prezentovanie publikačnej, či lektorskej činnosti
 • aktívne zapájanie sa do prezentácie branže v médiách

Hodnotiaca komisia pri svojom hodnotení kontroluje splnenie podmienok nominovaných účastníkov pre účasť v súťaži a vyhodnotenie. Doručené podklady a dostupné údaje v zmysle podmienok súťaže vyhodnocuje podľa kritérií určených pre jednotlivé kategórie.

Hodnotiace kritériá v kategórii HOTELIÉR ROKA

Ekonomické údaje tvoria 20% z celkového hodnotenia.
Hodnotenými údajmi sú:

 • percentuálna vyťaženosť izbovej kapacity
 • priemerná cena za izbu ADR
 • RevPAR
 • SpendPAR

Hodnotenie recenzií prevádzky tvoria 40% z celkového hodnotenia.
Podkladom pre vyhodnotenie recenzií sú údaje z TrustYou.

Profesijný životopis a motivačný list tvoria 40% z celkového hodnotenia.
Hodnotia sa tieto údaje:

 • úplnosť údajov
 • výnimočné výsledky za 2 roky
 • dlhodobé výsledky
 • podpora ekologického manažérskeho prístupu
 • člen oblastnej organizácie, inej profesijnej alebo záujmovej organizácie
 • podpora aktivít CR v regióne
 • komunikácia v médiách
 • zapájanie sa a podpora v oblasti odborného vzdelávania, lektorská činnosť
 • odborná publikačná činnosť

Ocenenie Hodnotiacej komisie

Každý člen Hodnotiacej komisie môže predložiť návrh na udelenie ocenenia komisie. Toto ocenenie sa udeľuje mimo súťažné kategórie. Návrh musí obsahovať názov a identifikáciu prevádzky a identifikáciu zodpovednej osoby za prevádzku spolu s odôvodnením. Ocenenie môže byť udelené  za špecifický prínos k rozvoju úrovne a kvality služieb, jedinečný koncept ubytovacieho alebo stravovacieho zariadenia, ale aj osobu či zariadenie, ktorý/é svojimi aktivitami zaujalo spotrebiteľov alebo odbornú verejnosť v aktuálnom kalendárnom roku. Ocenenie môže byť udelené v danom roku iba jeden raz.

Výsledky súťaže HOTELIÉR ROKA

 • ROK 2019 – Róbert Tóth (Hotel Radisson Blu Carlton Bratislava)
 • ROK 2018 – Tiago Viganó (Hotel Elizabeth Trenčín)
 • ROK 2017 – Sylvia Holopová (Hotel Hviezdoslav Kežmarok)
 • ROK 2015 – Ján Svoboda (Hotel Elizabeth Trenčín)
 • ROK 2014 – Ing. Katarína Malová (Wellness & Spa Hotel Kaskády Sliač-Sielnica)
 • ROK 2013 – Iveta Chovanová (Hotel Tri studničky Demänovská dolina)
 • ROK 2012 – Mgr. Daniela Kordová (Wellness Hotel Borovica)
 • ROK 2011 – Ing. Katarína Malová (Wellness & Spa Hotel Kaskády Sliač-Sielnica)
 • ROK 2010 – Iveta Chovanová (Hotel Tri studničky Demänovská dolina)
 • ROK 2009 – Ing. Miloslava Kičová (Hotel Partizán Tále)
 • ROK 2008 – Jozef Bystrický (Hotel Magnus Trenčín)

Neprehliadnite