Kvalifikovaní zamestnanci sú nevyhnutnosťou pre poskytovanie kvalitných služieb a zabezpečenie konkurencieschopnosti každého ubytovacieho či stravovacieho zariadenia.

Klesajúca demografická krivka a všeobecný pokles záujmu o štúdium na odborných školách, spolu s nevyhovujúcim systémom navrhovania výkonov (počtu žiakov) na stredných odborných školách, nás viedli k tomu, aby sme spolu s ďalšími profesijnými a stavovskými organizáciami začali aktívne presadzovať zásadné zmeny v odbornom vzdelávaní a príprave na školách. Výstupom je zavedenie systému duálneho vzdelávania ale aj ďalšie legislatívne zmeny. V duálnom systéme majú študenti možnosť získať odborné zručnosti priamo u zamestnávateľa a zamestnávateľ má možnosť pripraviť si svojho budúceho zamestnanca podľa svojich potrieb a požiadaviek. Realizujeme aj školenia so zameraním na zamestnancov a podieľame sa na príprave užitočných nástrojov na trhu práce a v oblasti vzdelávania.

Duálne vzdelávanie

Našim členom poskytujeme aktívnu podporu pri certifikovaní sa pre systém duálneho vzdelávania, pomáhame vytvárať vzťahy medzi zamestnávateľmi a odbornými školami.

Naši odborníci z praxe spolu so zástupcami odborných škôl pracujú na príprave zmeny štruktúry učebných a študijných odboroch ako aj pripravujú zmeny obsahu samotného vzdelávania.

Nediskvalifikuj sa

Nové trendy v branži ale aj nové výzvy, akou je napríklad prienik digitalizácie do nášho odvetvia, kladú nové požiadavky na osvojovanie si nových zručností a vedomostí.

Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov dnes nie je trendom, ale nevyhnutnosťou. Naše aktivity v celoživotnom vzdelávaní začíname realizáciou vzdelávacieho programu určeného pre chyžné a recepčné, pracovníkov wellness & spa zariadení a manažérov v oblasti HR kompetencii.

Nediskvalifikuj sa
chyžná, recepčná

Nediskvalifikuj sa
HR manažér, wellness & spa manažér

WellTo

Hlavnou výzvou v rozvoji wellness služieb v reakcii na rastúci záujem turistov, je dostupnosť kvalifikovaného personálu.

Prieskum realizovaný na Slovensku, ale aj v iných krajinách Európy ukázal, že súčasná ponuka na trhu formálneho a neformálneho vzdelávania ponúka obmedzené možnosti pre získanie kvalifikácie v oblasti wellness turistiky. Rozhodli sme preto spolupracovať na projekte, ktorého cieľom je vytvoriť nový vzdelávací program so zameraním na prevádzku wellness centier, ktorý chceme aplikovať jednak do existujúceho študijného odboru a pre zamestnancov wellness centier.

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch

Sektorové rady sú dobrovoľné nezávislé profesijné združenia reprezentujúce odborníkov príslušných sektoroch národného hospodárstva, ktorí sa podieľajú realizácií výstupov jednotlivých projektov v oblasti pracovného trhu a vzdelávania.

Povinne zverejňované dokumenty.

V tejto sekcii sú zverejnené Dokumenty, ktoré podliehajú povinnosti byť zverejnené na webovom sídle Prijímateľa Nenávratného Finančného Príspevku (NFP) z operačného programu „Ľudské zdroje“.