1. Rozhodnutie školy o vstupe do duálneho vzdelávania.
 2. Nadviazanie kontaktu so zamestnávateľom.
 3. Dohoda so zamestnávateľom o spolupráci pri aktualizácii školského vzdelávacieho programu – profilu absolventa, učebného plánu, tematických plánov predmetov odborného vzdelávania, dohoda o organizácii a časovom harmonograme praktického vyučovania a pod.
 4. Uzatvorenie zmluvy o duálnom vzdelávaní so zamestnávateľom.
 5. Zverejnenie Oznámeniao možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho- výzvy na prihlasovanie sa žiakov na duálne vzdelávanie u zamestnávateľa.
 6. Pracovné stretnutie k duálnemu vzdelávaniu – pedagogickí pracovníci školy (U/MOV) s pracovníkmi zamestnávateľa (hlavný inštruktor, inštruktor/MOV). Oboznámenie sa s prevádzkou zamestnávateľa, technickým a technologickým vybavením. Koordinácia teoretického a praktického vzdelávania žiakov.
 7. Spracovanie a schválenie konečnej verzie školského vzdelávacieho programu pri zohľadnení vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov pre odbor štúdia, v ktorom bude zamestnávateľ poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.
 8. Nábor žiakov základnej školy pre duálne vzdelávanie v spolupráci so zamestnávateľom.
 9. Spolupráca pri výberovom konaní – výber žiakov u zamestnávateľa. Pohovor, testy, overenie základných zručností a pod. Výber žiakov pre uzatvorenie učebnej zmluvy.
 10. Prijímanie žiakov na štúdium.
 11. Prijímacie konanie na základe prihlášky na štúdium a potvrdenia zamestnávateľa
  o uzatvorení učebnej zmluvy po prijatí.
 12. Prijímacia skúška z predmetov prijímacieho konania. Rozhodnutie o prijatí na štúdium.
 13. Zaslanie zoznamu prijatých žiakov s potvrdením od zamestnávateľa.
 14. Účasť zástupcu školy na uvedení žiaka s učebnou zmluvou k zamestnávateľovi.
 15. Teoretické vyučovanie.
 16. Klasifikácia a hodnotenie žiaka v spolupráci so zamestnávateľom. Priebežná komunikácia a spolupráca so zamestnávateľom prostredníctvom majstra odbornej výchovy, zamestnanca školy – koordinátora duálneho vzdelávania.
 17. Ročníkové hodnotenie žiaka.
 18. Organizácia a realizácia ukončenia štúdia v spolupráci so zamestnávateľom – záverečná skúška/maturitná skúška. Rozhodnutie o mieste konania praktickej časti skúšky v spolupráci so zamestnávateľom – záverečná skúška/maturitná skúška/absolventská skúška.
 19. Odovzdávanie dokladov o ukončení štúdia a prípravy na povolanie v spolupráci so zamestnávateľom.