1. Orientácia žiaka vo svete povolaní. Výber povolania (čím chce žiak byť) a prípadne aj výber odboru vzdelávania, v ktorom sa žiak bude pripravovať na toto povolanie v SDV.
 2. Oslovenie žiaka/rodiča informáciou o duálnom vzdelávaní. Spolupráca s kariérnym poradcom.
 3. Informačný deň u zamestnávateľa. Exkurzie u zamestnávateľa. Voľnočasové aktivity u zamestnávateľa – krúžky a pod. Krátkodobé stáže u zamestnávateľa. Brigády u zamestnávateľa.
 4. Deň otvorených dverí v strednej odbornej školy za účasti zamestnávateľa a absolventov školy.
 5. Návšteva veľtrhu alebo burzy práce, regionálnej výstavy zamestnávateľov a pod.
 6. Prihlásenie žiaka u zamestnávateľa na duálne vzdelávanie na základe výzvy zamestnávateľa.
 7. Účasť na výberovom konaní u zamestnávateľa. Výberové konanie – výber žiakov u zamestnávateľa. Pohovor, testy, overenie základných zručností a pod. Výber žiakov pre uzatvorenie učebnej zmluvy.
 8. Prevzatie potvrdenia o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania od zamestnávateľa pre účely prijímacie konania v škole.
 9. Absolvovanie prijímacieho konania a prijímacej skúšky v strednej odbornej škole.
 10. Zápis na štúdium v strednej odbornej škole – odovzdanie zápisného lístka zo základnej školy.
 11. Uzatvorenie učebnej zmluvy so zamestnávateľom.
 12. Nástup do školy na začiatku školského roku.
 13. Nástup k zamestnávateľovi na praktické vyučovanie. Oboznámenie sa s pracoviskom zamestnávateľa, internými predpismi zamestnávateľa, úvodné školenia a pod.
 14. Účasť žiaka na teoretickom vyučovaní v škole a na praktickom vyučovaní u zamestnávateľa.
 15. Ročníkové overenie vedomostí a zručností – hodnotenie žiaka.
 16. Príprava žiaka na ukončenie štúdia – záverečná skúška/maturitná skúška.
 17. Uzatvorenie zmluvy a budúcej pracovnej zmluve so zamestnávateľom, ak tak rozhodne zamestnávateľ.
 18. Absolvovanie teoretickej časti ukončenia štúdia v škole a praktickej časti ukončenia štúdia u zamestnávateľa.
 19. Prevzatie dokladov o ukončení štúdia – maturitné vysvedčenie v škole, výučný list u zamestnávateľa.
 20. Uzatvorenie pracovnej zmluvy so zamestnávateľom, ak tak rozhodne zamestnávateľ.