1. Rozhodnutie zamestnávateľa o vstupe do duálneho vzdelávania.
 2. Zadefinovanie počtu žiakov pre uzatvorenie učebnej zmluvy a odborov štúdia pre praktické vyučovanie u zamestnávateľa a zadefinovanie pocčtu žiakov, ktorým bude zamestnávateľ poskytovať praktické vyučovanie v priebehu vyučovacieho dňa praktického vyucčovania (vzdelávacia kapacita v jednom vyucčovacom dni).
 3. Výber vhodnej strednej odbornej školy, návšteva školy a rokovanie o spolupráci.
 4. Dohoda so školou o spolupráci pri aktualizácii školského vzdelávacieho programu – profilu absolventa, učebného plánu, tematických plánov predmetov odborného vzdelávania, dohoda o organizácii a časovom harmonograme praktického vyučovania a pod.
 5. Podanie žiadosti o overenie spôsobilosti poskytovať praktického vyučovania v SDV.
 6. Proces overovania spôsobilosti zamestnávateľa komisiou stavovskej alebo profesijnej organizácie.
 7. Po získaní Osvedčenia o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania označenie prevádzky „Pracovisko praktického vyučovania“.
 8. Uzatvorenie zmluvy o duálnom vzdelávaní s vybranou strednou odbornou školou.
 9. Zverejnenie Oznámenia o možnosti absolvovatť odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania – výzvy na prihlasovanie sa žiakov na duálne vzdelávanie u zamestnávateľa.
 10. Spracovanie a schválenie konečnej verzie školského vzdelávacieho programu.
 11. Výberové konanie – výber žiakov u zamestnávateľa. Pohovor, testy, overenie základných zručností a pod.
 12. Výber žiakov pre uzatvorenie učebnej zmluvy.
 13. Vydanie potvrdenia o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania zamestnávateľom pre účely prijímacieho konania v škole.
 14. Prevzatie zoznamu prijatých žiakov, ktorým zamestnávateľ vydal potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, schváleného riaditeľom školy.
 15. Vyzvanie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka na uzatvorenie učebnej zmluvy.
 16. Uzatvorenie učebnej zmluvy so zákonným zástupcom žiaka alebo s plnoletým žiakom.
 17. Príchod žiaka na duálne vzdelávanie k zamestnávateľovi. Uvedenie žiaka k zamestnávateľovi a jeho oboznámenie s podnikom za účasti rodicčov a zástupcu školy.
 18. Výkon praktického vyučovania žiaka u zamestnávateľa.
 19. Informovanie zákonných zástupcov (rodičovské združenia, individuálne pohovory u zamestnávateľov, dni otvorených dverí pre žiakov a ich rodičov)
 20. Klasifikácia a hodnotenie žiaka v spolupráci so školou.
 21. Priebežná komunikácia a spolupráca so školou prostredníctvom majstra odbornej výchovy, zamestnanca školy – koordinátora duálneho vzdelávania.
 22. Ročníkové hodnotenie výsledkov žiaka na praktickom vyučovaní.
 23. Rozhodnutie o mieste konania praktickej časti skúšky v spolupráci so školou – záverečná skúška/maturitná skúška/absolventská skúška.
 24. Rozhodnutie zamestnávateľa o uzatvorení budúcej pracovnej zmluvy alebo pracovnej zmluvy so žiakom už v priebehu štúdia alebo po ukončení štúdia. Nie je povinné.