ASOCIÁCIA HOTELOV A REŠTAURÁCIÍ SLOVENSKA realizuje projekt s názvom „Rozvoj kľúčových kompetencií pre zamestnancov hotelových a reštauračných zariadení na nedostatkových pomocných a administratívnych pracovných pozíciách“

Cestovný ruch zaznamenáva na Slovensku v posledných rokoch rastúci záujem zo strany domácich i zahraničných klientov, čo prirodzene zvyšuje i nároky na kvalitu poskytovaných služieb. Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily na Slovensku postihuje výrazne aj segment hotelov a reštaurácií. Výsledky prieskumu na kvantifikovanie potrieb pracovníkov v ubytovacích a stravovacích zariadeniach, ktorý sme realizovali, zlú situáciu na trhu práce len potvrdili. Zamestnávatelia pod tlakom nedostatku či nezáujmu kvalifikovaných pracovníkov prijímajú na pomocnú pracovnú pozíciu „chyžná“ a recepčná/ý“ čoraz viac pracovníkov bez vyučenia/vzdelania v oblasti cestovného ruchu či bez relevantnej pracovnej skúsenosti a znalosti daného prostredia. A to je dôvod, prečo narastá potreba rozvoja kľúčových kompetencií, prehlbovania a zvyšovania kvalifikácie u tých zamestnancov, ktorí nemali predošlú možnosť si tieto kompetencie osvojiť a nie sú preto schopní vykonávať svoju prácu samostatne na požadovanej úrovni.

Preto sme sa rozhodli pomôcť zamestnávateľom v zaškoľovaní zamestnancov.

Cieľom je zvýšiť kompetencie pracovníkov bez vyučenia v oblasti cestovného ruchu (hotelierstvo a gastronómia) či bez relevantnej pracovnej skúsenosti a znalosti daného prostredia, alebo s nízkym vzdelaním/ nízkou kvalifikáciou resp. kvalifikáciou z nepríbuzných odborov za účelom zabezpečenia bezchybného výkonu ich povinností a profesionálneho rozvoja a tým zabezpečovať skvalitnenie poskytovaných služieb.

Prostredníctvom vytvorených vzdelávacích programov zohľadňujúcich súčasné a budúce potreby zamestnávateľov chceme vyškoliť, teda zabezpečiť odborné vedomosti, vedomosti a kľúčové kompetencie na nedostatkových pracovných pozíciách pre:

  • chyžné
  • recepčné/ých

Očakávaný počet preškolených účastníkov v rámci projektu je:

  • 160 pracovníkov pre vzdelávací program „Chyžná“
  • 120 pracovníkov pre vzdelávací program „Recepčný/á“

Absolventi získajú doklad o zvýšení alebo prehĺbení kvalifikácie – fyzické potvrdenie/osvedčenie garantované ZHR SR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje.

Neprehliadnite