Nediskvalifikuj sa – HR manažér, wellness & spa manažér

ZVÄZ CESTOVNÉHO RUCHU SR realizuje projekt s názvom „Rozvoj kľúčových kompetencií pre kvalifikovaný personál v cestovnom ruchu“

Cestovný ruch zaznamenáva na Slovensku v posledných rokoch rastúci záujem zo strany domácich i zahraničných klientov, čo prirodzene zvyšuje i nároky na kvalitu poskytovaných služieb. Slovensko má výrazný priestor na rast a celé odvetvie predstavuje značnú ekonomickú rezervu. V niektorých málo rozvinutých oblastiach sa zdá, že cestovný ruch je (takmer) jedinou možnosťou ako zlepšiť životnú úroveň obyvateľstva, chrániť životné prostredie a rozvíjať miestne hospodárstvo. K vnútorným predpokladom podnikania sa radia podnikateľsky orientovaní riadiaci pracovníci (manažéri), ktorí musia chcieť a tiež vedieť svojimi skúsenosťami, talentom a štýlom práce vytvoriť náročné prostredie podnikového riadenia, podnikateľsky orientovaný systém vnútorného podnikového riadenia, založený na podpore vnútornej podnikavosti pracovných kolektívov a jednotlivcov, materiálno technické, sociálno-ekonomické a komerčné predpoklady pre realizáciu podnikateľskej stratégie a taktiky podnikateľského subjektu, ako aj podnikateľsky orientovaný informačný systém. Podstata podniku cestovného ruchu je založená na uspokojovaní potrieb zákazníkov – účastníkov cestovného ruchu. Je nevyhnutné uskutočňovať ho racionálne, teda hospodárne a pružne. To si vyžaduje istý stupeň organizovanosti na všetkých úrovniach riadenia.

Preto sme sa rozhodli pomôcť zamestnávateľom v zaškoľovaní zamestnancov.

Projekt sa  zameriava na posilnenie kompetencií a prípravu na kvalifikovaný výkon dvoch riadiacich pracovných funkcií: HR manažér, ktorá odzrkadľuje špecifiká riadenia ľudských zdrojov v oblasti cestovného ruchu a Wellness & SPA manažér, v prípade ktorej nie je v súčasnosti možné nadobudnúť kvalifikáciu ani formálnym vzdelávaním ani absolvovaním kurzu v rámci ďalšieho vzdelávania.

Kvalifikácia HR manažéra v oblasti cestovného ruchu odzrkadľuje špecifiká a trendy odvetvia cestovného ruchu. V dôsledku rastúcej zložitosti právneho, fiškálneho a administratívneho prostredia je nevyhnutné posilniť manažérske schopnosti zamestnancov, ktorí sú zodpovední za nábor a riadenie personálu, za účelom získania a udržania kvalifikovanej pracovnej sily a v konečnom dôsledku za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb v cestovnom ruchu.

V zariadeniach CR narastá aj potreba vyššieho počtu pracovníkov vhodných pre zabezpečenie služieb wellness centier a zariadení, ale predovšetkým pracovníkov s novými kvalifikáciami, aké ešte donedávna na pracovnom trhu neboli požadované a zamestnávateľmi vyhľadávané. Jednou z takýchto kvalifikácií je Wellness & SPA manažér. Takúto (spojenú) kvalifikáciu aktuálne nie je možné nadobudnúť ani formálnym vzdelávaním ani absolvovaním kurzu v rámci ďalšieho vzdelávania, preto považujeme za potrebné zaviesť štandard vzdelávacieho programu, ktorý obsiahne požadované kompetencie a pripraví jednotlivca na kvalifikovaný výkon takejto pracovnej pozície.

Cieľom projektu je zvýšiť kompetencie pracovníkov na vybraných riadiacich pozíciách v oblasti cestovného ruchu za účelom zabezpečenia bezchybného výkonu ich povinností a profesionálneho rozvoja.

Prostredníctvom vytvorených vzdelávacích programov zohľadňujúcich súčasné a budúce potreby zamestnávateľov chceme vyškoliť, teda zabezpečiť odborné vedomosti, vedomosti a kľúčové kompetencie na nedostatkových pracovných pozíciách pre:

  • pracovníkov wellness a kúpeľných zariadení,
  • manažérov v oblasti HR kompetencií.

Očakávaný počet preškolených účastníkov v rámci projektu je:

  • 30 pracovníkov pre program „Wellness & Spa manažér“
  • 30 pracovníkov v programe „HR manažér“

Absolventi získajú doklad o zvýšení alebo prehĺbení kvalifikácie – fyzické potvrdenie/osvedčenie garantované ZHR SR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje.

Neprehliadnite