Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch

Naši zástupcovia a experti v Sektorovej rade a pracovných skupinách prenášajú požiadavky a skúsenosti zamestnávateľov a pomáhajú tak prepájať požiadavky pracovného trhu na vzdelávacie výstupy (sústava kvalifikácií).

Pri tvorbe katalógu povolaní (sústava povolaní) sme definovali súčasné a budúce požiadavky na zručnosti a kvalifikáciu jednotlivých povolaní v cestovnom ruchu. Zamestnávateľom a školám prinášame možnosti aktívne sa zapojiť aj pri realizácií ďalších projektov.

Projekty a výstupy na ktorých sme sa spolupodieľali:

Sústava povolaní

Národnú sústavu povolaní (NSP) definuje zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti ako celoštátny, jednotný informačný systém opisu štandardných nárokov trhu práce na jednotlivé pracovné miesta. Sústava povolaní určuje požiadavky na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na trhu práce. Jej centrom je Register zamestnaní tvorený z národných štandardov zamestnaní, ktoré opisujú požiadavky zamestnávateľov kladené na kvalifikovaný výkon zamestnaní. Uvedený register nájdete na stránkach sustavapovolani.sk.

Sústava kvalifikácií

Prepojenie vzdelávania a pracovného trhu. Roky sa diskutuje o lepšom prepojení pracovného trhu a vzdelávacieho systému. Národná sústava kvalifikácií umožňuje zamestnávateľom komunikovať s celým vzdelávacím systémom a predkladať mu svoje požiadavky na vzdelávacie výstupy. Pre pedagógov a odborníkov v oblasti vzdelávania predstavuje zase pomocníka pri tvorbe obsahu vzdelávacích programov a smerovaní vyučovacieho procesu tak, aby absolvent lepšie vyhovoval potrebám praxe. Karty kvalifikácií a ďalšie informácie nájdete na stránkach kvalifikacie.sk.

Projekty, na ktorých v súčasnosti pracujeme:

Sektorovo riadené inovácie

Realizácia tohto projektu sa začala v apríli 2019 a bude trvať do decembra 2022. Projekt reaguje na vývojové zmeny na slovenskom trhu práce, najmä potreby jednotlivých odvetví hospodárstva ovplyvnené inováciami, digitalizáciou, novými technológiami a tiež globálnymi výzvami v politickom a hospodárskom európskom a celosvetovom kontexte. V nadväznosti na inovačné procesy sa komplexne identifikujú požiadavky zamestnávateľov jednotlivých sektorov na zodpovedajúcu kvalifikovanosť pracovných síl, ich kľúčové kompetencie, odborné vedomosti a odborné zručnosti. Sektorové stratégie odvetví sa tak premietnu do stratégií rozvoja ľudských zdrojov z hľadiska novovznikajúcich zamestnaní, ako aj rekvalifikačných procesov tých, s ktorými sa v budúcnosti v odvetviach nepočíta.

Neprehliadnite