Názov projektu: Present Stakeholders for Future Wellness Tourism Skills’ Development (WellTo)

Globálny súčasný trh so zdravím čelí novým výzvam. Je veľmi dôležité primerane reagovať na túto výzvu, najmä pre EÚ ako hlavnú turistickú destináciu. Hlavnou výzvou pre ďalší  rozvoj wellnesového cestovného ruchu v reakcii na rastúci záujem turistov, ako aj dopyt po wellness balíkoch, je dostupnosť kvalifikovaného personálu. Prieskum realizovaný pre prípravu návrhu projektu ukázal, že systémy odborného vzdelávania a prípravy v Bulharsku, Slovinsku, Lotyšsku a na Slovensku ponúkajú obmedzený počet možností na získanie kvalifikácií v oblasti wellness turistiky, bez ohľadu na to, že vo všetkých týchto krajinách sa tento podsektor rýchlo rozvíja a rastie.

Hlavné ciele projektu:

 • vytvoriť spoločnú kvalifikáciu – administrátora wellness centra, ktorý primerane odráža súčasné a strednodobé potreby subsektora z hľadiska vedomostí, zručností a kompetencií,
 • poskytovať spoločné štandardy kvality pre vykonávanie kvalifikácií počas školského a praktického vzdelávania,
 • zabezpečiť efektívnu spoluprácu medzi strednými odbornými školami zamestnávateľmi v oblasti wellnesového cestovného ruchu pri plánovaní, organizácii, poskytovaní, uznávaní a certifikácii,
 • vytvoriť podmienky pre oficiálne uznanie spoločnej kvalifikácie v partnerských krajinách,
 • zabezpečiť predpoklady pre trvalo udržateľnú spoločnú realizáciu kvalifikácií v partnerských krajinách a mimo partnerstva.

Cieľové skupiny projektu:

 • stredné odborné školy so zameraním na oblasť cestovného ruchu;
 • zamestnávatelia a poskytovatelia wellness služieb,
 • profesijné organizácie pôsobiace v sektore cestovného ruchu,
 • učitelia odborného vzdelávania a prípravy a interní školitelia v sektore,
 • študenti v odbornom vzdelávaní a príprave,
 • národné kvalifikačné orgány.

Realizácia navrhovaného projektu pozitívne prispeje k:

 • posilnenie prepojenia medzi OVP a skutočnými potrebami trhu práce
 • posilnenie podpory podnikov pri poskytovaní praktického vzdelávania (Work based learning – WBL)
 • rozvoju vzájomnej dôvery medzi všetkými partnermi s cieľom zabezpečiť lepšiu transparentnosť, porovnateľnosť a vzájomné uznávanie kvalifikácie
 • dosiahnutie lepšie zosúladených potrieb špecifických zručností s potrebami trhu práce v krajinách / regiónoch zúčastňujúcich sa na partnerstve
 • zvýšenie úspešnosti získania zamestnania učiacich sa v odbornom vzdelávaní a príprave prostredníctvom kvalitnejšieho učenia sa na pracovisku a možností účasti na mobilitách
 • vytvorenie regionálnej, ako aj nadnárodnej siete, ktorá umožní mobilitu učiaceho sa
 • zvýšenie atraktívnosti odborného vzdelávania a prípravy (OVP)
 • poskytovanie študentom odborného vzdelávania a prípravy vo wellness cestovnom ruchu kvalitné a špecifické zručnosti, vedomosti a kompetencie, ktoré dokážu zvýšiť konkurencieschopnosti podnikov, a na druhej strane uľahčiť potenciálnej pracovnej sile, aby sa primerane prispôsobila trhu práce
 • zvýšenie konkurencieschopnosti sektora cestovného ruchu prostredníctvom zabezpečenia vysoko kvalifikovaných zručností absolventov OVP zodpovedajúcich potrebám odvetví.

Partneri v projekte sú:

 1. Al Maks Ltd. – Bulharsko, súkromná spoločnosť prevádzkujúca hotelové služby
 2. Národná agentúra pre odborné vzdelávanie a prípravu, Bulharsko
 3. Inštitút Slovinskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu, Slovinsko
 4. Obchodná komora Savinjska-Šaleška, Slovinsko
 5. Školské centrum Velenje, Slovinsko – poskytovateľ OVP
 6. Národné centrum pre vzdelávanie (VISC), Lotyšsko
 7. Konfederácia zamestnávateľov Lotyšsko
 8. Kuldiga Technologická a turistická technická škola, Lotyšsko – poskytovateľ OVP
 9. Štátny inštitút odborného vzdelávania – ŠIOV, Slovensko – štátna vzdelávacia autorita
 10. Asociácia hotelov a reštaurácii Slovenska – AHRS, Slovensko – zamestnávateľský zväz
 11. Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany, Slovensko – poskytovateľ OVP
 12. Federálny inštitút pre odborné vzdelávanie a prípravu, Nemecko – štátna vzdelávacia autorita

Neprehliadnite