Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Štatút súťaže Hotelier roka

Štatút súťaže Hotelier roka

Štatút súťaže nadväzuje na tradície súťaže Hotel a Reštaurácia roka, ktorú založil ZHR SR v roku 1997. Súťaž sa stáva dostupnejšou pre tých, ktorí sa chcú zapojiť, transparentnejšou zapojením členov, ale aj širšej verejnosti do hlasovania. 

CIELE SÚŤAŽE:

 • Ocenenie hotelierov, ktorí dosahujú vo svojej práci vynikajúce výsledky.
 • Formovanie osobností v HORECA segmente so širším spoločenským záberom.
 • Podpora cestovného ruchu na Slovensku prostredníctvom výnimočnej práci hotelových manažérov.
 • Zlepšovanie kvality a úrovne poskytovaných služieb.
 • Motivácia pre mladých ľudí v HORECA segmente.
 • Prezentácia osobností ako profesijných vzorov.
 • Posilňovanie významu hotelierstva na verejnosti.
 • Prezentácia profesijnej organizácie Aociácie hotelov a reštaurácií Slovenska.

Štatút rámcovo upravuje súťaž Hotelier roka pre viac kalendárnych rokov. Vyhlasovateľom súťaže je AHRS.

 • Súťaž sa koná každý kalendárny rok, termín vyhlásenia súťaže určuje vyhlasovateľ každý kalendárny rok samostatne.
 • Súťaž začína samotným vyhlásením súťaže.
 • Nominovanými účastníkmi súťaže môžu byť hotelieri, ktorí manažujú hotel v Slovenskej republike a spĺňajú kritériá súťaže.
 • Termín ukončenia zberu nominácií je 31.3. príslušného kalendárneho roka.
 • Do súťaže o titul Hotelier roka postúpi každý nominovaný účastník, ktorý do 15.4. vyplní a predloží informácie a dokumenty uvedené v časti kritériá súťaže - vyhodnotenie dosiahnutých ekonomických ukazovateľov, profesijný životopis (v požadovanom formáte) a motivačný list.
 • Hodnotiacu komisiu menuje prezident asociácie.
 • Účastníci súťaže nesmú byť členmi hodnotiacej komisie.
 • Hodnotiaca komisia na základe kritérií z predložených dokumentov: dosiahnuté ekonomické výsledky, recenzie prevádzky, za ktorý sa uvádzajú výsledky, profesijný životopis manažéra, motivačný list pridelením bodov zostaví poradie účastníkov.
 • Prvý traja účastníci postupujú podľa najvyššieho počtu bodov do finále súťaže.
 • Víťaza súťaže určí verejné hlasovanie z troch finalistov, ktoré potrvá do konca septembra príslušného roka, najneskôr však do 14 dní pred konaním Jesenného stretnutia hotelierov.
 • Výherca verejného hlasovania získava titul Hotelier roka.
 • Vyhlásenie Hoteliera roka sa koná na Jesennom stretnutí hotelierov.

HODNOTIACA KOMISIA POZOSTÁVA:

 • z predstavenstva AHRS,
 • z mediálnych partnerov AHRS,
 • zástupcu Garantovaných dodávateľov AHRS,
 • zástupcu členských škôl AHRS,
 • zástupcu čestných členov AHRS,
 • zástupcu rezortného ministerstva,
 • víťaza minuloročnej súťaže
 • vybraných odborníkov z branže.

KRITÉRIÁ SÚŤAŽE HOTELIER ROKA

Nominovaný účastník predloží:

Hotelier roka pohar cropped

 1. Vybrané ekonomické ukazovatele za uplynulý kalendárny rok za zariadenie, v ktorom pôsobí.
 2. Vyplnený profesijný životopis v požadovanom formáte.
 3. Motivačný list.
 4. Čestné prehlásenie o plnení si záväzkov voči zamestnancom, dodávateľom, štátu, štátnym organizáciám, zdravotnými poisťovniam a sociálnej poisťovni a o úplnosti a správnosti údajov.

Účastník súťaže musí v profesijnom životopise a motivačnom liste preukázať:

 1. Pôsobenie v zariadení,  za ktoré sa uvádzajú ekonomické výsledky, po dobu min. 2 rokov.
 2. Dlhodobejšie manažérske skúsenosti v oblasti hotelierstva, min. 5 rokov v riadení hotela.
 3. Dosahovanie dlhodobých výborných výsledkov v riadení hotelov.
 4. Etické a morálne zásady.
 5. Podporu ekologického manažérskeho prístupu.
 6. Plnenie si záväzkov voči štátu, zamestnancom, dodávateľom.
 7. Členstvo a aktívne pôsobenie v profesijnej organizácií, oblastnej organizácií, alebo inej organizácií so zameraním alebo podporou služieb cestovného ruchu a profesie.
 8. Zapájanie sa do činnosti na podporu hotelierstva. 
 9. Preukázanie profesijného ocenenia za výsledky svojej práce. 
 10. Prezentovanie publikačnej, či lektorskej činnosti.
 11. Aktívne zapájanie sa do prezentácie branže v médiách.

 

KRITÉRIA PRE VYHODNOTENIE SÚŤAŽE HOTELIER ROKA HODNOTIACOU KOMISIOU:

 1. Ekonomické údaje tvoria 20% z celkového hodnotenia. Hodnotenými údajmi sú:
  • Percentuálna vyťaženosť izbovej kapacity
  • Priemerná cena za izbu ARR
  • RevPAR
  • SpendPAR
 2. Hodnotenie recenzií prevádzky tvoria 40% z celkového hodnotenia. Hodnotenie je zabezpečené prostredníctvom systému Trust you.
 3. Profesijný životopis a motivačný list tvoria 40% z celkového hodnotenia.

Hodnotia sa tieto údaje:

  • Úplnosť údajov
  • Výnimočné výsledky za 2 roky
  • Dlhodobé výsledky
  • Podpora ekologického manažérskeho prístupu
  • Člen oblastnej organizácie, inej profesijnej alebo záujmovej organizácie
  • Podpora aktivít CR v regióne
  • Komunikácia v médiách
  • Zapájanie sa a podpora v oblasti odborného vzdelávania, lektorská činnosť
  • Odborná publikačná činnosť